Innledning

I emnene Manusarbeid i Team 1 og 2 skal studenten tilegne seg utvidet kunnskap om manusutvikling. Dette skal skje gjennom videre arbeid med tekst forfattet i emnet «FTV 109 Korte formater», der to forskjellige utkast til kortfilmmanuskripter har vært utviklet. Studentene skal velge ett av prosjektene til videre arbeid og utvikle dette under veiledning i løpet av semesteret, og/eller utvikle et nytt manuskript til kort- eller dokumentarfilm.  

Gjennom verkstedarbeid og veiledning skal studentene få kunnskap om utarbeidelse av formatet "synopsis" som er et sentralt verktøy i manusarbeid. Studentene skal videre få trening i å presentere eget prosjekt muntlig i form av et utarbeidet og forberedt "pitch" foran klassen og/eller et utvidet publikum. Innøvde "pitch" av prosjekter i kort format kan velges fremført foran en større forsamling av medstudenter og lærere på regi og produsent-spesialiseringen, i forbindelse med samarbeidsprosjekter programmene i mellom.

Studentene skal videre forberede seg på å møte forskjellige filmfaglige funksjoner i forbindelse med samarbeid med andre studentgrupper, som spesialisering-studentene (annen klasse) i FTV-emnet Filmproduksjon 2, Kreatør-studentene (tredje klasse) i deres Bachelorprosjekter, eller andre aktuelle grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har oppnådd forståelse av kompleksiteten og de forskjellige fasene i utviklingen av tekst for fremføring
 • kan forholde seg konstruktivt til utviklingsarbeid og benytte tilbakemeldinger på en kreativ og selvstendig måte
 • kan møte motstand, innspill og kritiske tilbakemeldinger fra dramaturger/veiledere og kreative samarbeidspartnere med både standhaftighet og ydmykhet
 • kan analysere og sortere mellom tilbakemeldinger på forskjellige nivåer, fra medstudenter, lærere og eksterne

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bearbeide manuskript i forhold til innholdsmessige eller praktiske, økonomiske, logistiske rammer
 • kan utarbeide et kort og konsist synopsis for egen dramatisk tekst
 • kan utarbeide tekst i forberedelse av muntlig "pitch" av eget prosjekt
 • kan formidle innholdet og formen i sitt prosjekt i muntlig form foran en forsamling
 • kan bidra i forhold til regissørers og produsenters behov
 • kan bearbeide manuskript i forhold til innholdsmessige eller praktiske, økonomiske, logistiske rammer
 • kan delta konstruktivt i produksjonsmøter, regimøter og på leseprøver med skuespillere
 • kan bidra i forhold til regissøren og produsentens behov

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utvikle og bearbeide egne prosjekter over tid, forholde seg konstruktivt til tilbakemeldinger og levere i større sammenhenger der innhold skal presenteres og formidles
 • kan presentere egne prosjekter i konsentrert, muntlig form foran tilhørere

Emnet inngår i

Bachelor i Manus

Læringsaktiviteter

Utvikling av påbegynte tekster under veiledning og i tekstverksted. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling. Studentene skriver som regel individuelt. Klasseromsundervisning og individuell veiledning i synopsis-skriving og "pitching". Presentasjoner av egne prosjekter foran klassen og/eller et utvidet publikum.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning 20 timer

Selvstudium 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. 10 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen  60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt 200 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac. Final Draft software.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen* 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon: gjennomføres ved å levere på nytt med den samme oppgaveteksten som ved ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Fullført emne Korte Formater eller tilsvarende anbefales dersom studentene skal ha forutsetning for å følge den faglige progresjonen i emnet.