Innledning

Studentene skal tilegne seg ytterligere kunnskap om lange formater som spillefilm og TV-drama og mestre forskjellige narrative grep og verktøy i dette arbeidet. Gjennom idéutvikling skal de få kunnskap om hva som skal til for å fylle et spillefilm- eller TV-serieformat eller en lengre fiksjon for scene.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kan gjenkjenne, identifisere og anvende alternative narrative strategier, som ikke-lineære, ensemble-orienterte, eller ikke-aristoteliske strukturer
  • har tilegnet seg en grunnleggende kunnskap om langformatets dramaturgi og hvordan det brukes forskjellige fra dramaturgi på kortere formater
  • har forståelse av formater som synopsis, treatment og step-outline
  • kan begynne forberedelser til å skrive egne tekster i langformat

Ferdighet 

Studenten...

  • kan skrive synopsis til spillefilm eller tv-serie
  • kan bearbeide og utvikle synopsis til spillefilm, tv-serie eller helaftens skuespill

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en grunnleggende oversikt over hva som skal til for å skape kommersielt anvendelige helaftens fortellinger for audiovisuell produksjon

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske skriveøvelser knyttet til de tema emnet tar opp. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling, og studentene skriver både individuelt og i samarbeid med medstudenter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 50 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 200 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet:  Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.