Innledning

Emnet tar for seg dramatisk skrivekunst i lengre formater og gir en introduksjon til to dramatiske hovedsjangre; spillefilmen og TV-dramaet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om forskjellige verktøy og dramaturgiske modeller som anvendes i manuskriptarbeid for spillefilm. Emnet omfatter også introduksjon til og sjangerfilm som komedie og thriller.

Videre skal emnet gi en grunnleggende innføring i TV-dramaet, inkludert sjangerens dramaturgi, historie og utvikling. Studentene skal få kunnskap om hvordan norske manusforfattere og «showrunnere» arbeider i TV-bransjen og på hvilken måte tv-dramaet skiller seg fra den tradisjonelle kort og langfilmen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan utvikle ideer og hovedpersoner til en spillefilm og TV-drama som har tiltrekningskraft på et publikum
  • kan utvikle ideer for spillefilm og TV-drama som har kulturell gjennomslagskraft
  • kan demonstrere en grunnleggende innsikt i hvordan de lange formatet fungerer
  • kan identifisere hvilke generiske kjennetegn som er gjeldende for tv-dramaet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjenkjenne og definere forskjellige sjangre innenfor spillefilmens univers
  • kan gjøre rede for hvordan klassiske dramaturgi appliseres på en grunnleggende måte i tv- drama-formatet og hvordan narrative forløp innenfor tv-drama og spillefilm adskiller seg fra hverandre
  • kan diskutere ideer til tv-drama og har kunnskap om formatstørrelser og hva som skiller en spillefilmide fra et tv-drama i flere sesonger

Generell kompetanse 

Studenten..

  • kan se og diskutere audiovisuelle verk ut i fra deres eget ståsted og kjenner til viktigheten av å holde seg orientert i det faget de skal ut i
  • kan se utbredelsen av visuelle fiksjoner og deres gjennomslagskraft i en kulturell sammenheng og se hvordan konsumet av disse formatene har og kommer til å forandre bransjeforutsetningene.

Emnet inngår i

Bachelor i manus 

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske skriveøvelser knyttet til de tema emnet tar opp. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling, og studentene skriver både individuelt og i samarbeid med medstudenter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 150 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 30 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac. Final Draft.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse på gruppearbeidet der det utvikles dramatisk tekst i skriverom i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (3-4 studenter) 

Varighet: 4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (refleksjonrapport)

Varighet: 4 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)  

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning, individuell veiledning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalte forkunnskaper FTV109 1 Korte formater