Innledning

Emnet har som formål å innføre studentene i film og tv manusets fortellerteknikk og gi nødvendige innsikter i grunnleggende dramaturgi samtidig som studentene trenes i å arbeide metodisk med sitt eget kreative virke som manusforfatter.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har kjennskap til hvordan grunnleggende dramaturgi brukes for å utvikle synopsis og fortellerstrukturer til korte filmer, samt kjennskap til hvordan dramaturgisk analyse kan benyttes for å videreutvikle og optimalisere korte filmfortellinger
  • har kjennskap til forholdet mellom sceneanvisninger og dialogbruk, samt kjennskap til standardisert bruk av dialog og monolog, kjennskap til begreper som undertekst, agenda, eksposisjon.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kjenner til hvordan man skriver og utvikler et manuskript i et kort format
  • kjenner til hvordan manusforfatteren tar imot konstruktiv kritikk og appliserer dette i sitt eget arbeid
  • kjenner grunnleggende manusanalyse

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan analysere eget og andres arbeid og bidra til grunnleggende konstruktiv analytisk utviklingsarbeid på eget ag andres arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske skriveøvelser knyttet til de tema emnet tar opp. Arbeidet har fokus på prosess og studentens utvikling, og studentene skriver både individuelt og i samarbeid med medstudenter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 150 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

PC/Mac

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (manus)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (refleksjonstekst)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.