Innledning

Emnet skal gi studenten en bred forståelse for prosjektering av lydsystemer gjennom å inkorporere akustikk, analogteknikk, elektroakustikk og digitalteknikk under ett. Gjennom en grundig teoretisk innføring skal praktiske anvendelsesområder belyses gjennom å tydeliggjøre muligheter og begrensninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om bestanddelene til et lydsystem for faste installasjoner og turnerende virksomhet, herunder også prosjektering og installering av lydanlegg
 • kjenner til metoder og verktøy for beregning og måling av analoge og digitale lydsignaler, samt direktelyd fra lydkilder og totale lydforhold i rom
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor systemdesign så vel som lydrelatert teori, og har kunnskap om fagområdets historie, tradisjon og egenart
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra nyere forskning- og utviklingsarbeid for utforming og evaluering av lydsystemer og treffe begrunnede valg
 • kan beherske simulerings- og måleverktøy for å kartlegge eksisterende eller potensielle egenskaper til et lydsystem
 • kan prosjektere, og i noen grad installere, lydanlegg selv eller utarbeide spesifikasjoner til andre
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette overfor andre parter ved planlegging og utforming av lydsystemer

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan egenskaper til et lydsystem påvirker driftsforhold og lytteopplevelse for brukerne/publikum
 • kan være delaktig i å planlegge, spesifisere og bygge ulike systemer for produksjon av lyd og for lytting, alene og sammen med andre
 • kan utveksle synspunkter med andre, delta i diskusjoner og formidle sentrale problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan formidle sentrale problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser som kommer til uttrykk gjennom utvikling av nye teknologier og løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger og teoretiske gjennomganger i kombinasjon med praktiske øvinger, ekskursjoner, kollokvier og individuelle oppgaver/skriftlige arbeider. Gjennom øvinger og oppgavene skal studentene få trening i å anvende fagstoffet i ulike kontekster, samt få korrigert sin forståelse så vel som anvendelse gjennom løpende tilbakemelding. Studenten må i tillegg til dette avsette nødvendig tid til forberedelser, etterarbeid og annet selvstendig arbeid med emnet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 36 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 38 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 58 timer

Anbefalt tidsbruk totalt -200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt