Innledning

Hensikten er at studenten skal møte praktisk arbeid i relevante audio og/eller audiovisuelle produksjonsmiljøer enten via bransjen eller via deltakelse i praktisk produksjon, lære om den og knytte kontakter i bransjen. Gjennomføres i form av praksis i produksjonsselskap/bedrift eller som kvalitative studier av praksis. I tillegg utarbeides en skriftlig praksisrefleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har særlig kunnskap om produksjonsrelatert arbeid i en mediebedrift eller generell kunnskap om hvordan arbeidssituasjonen er for en bestemt fagfunksjon
  • har kjennskap til profesjonell produksjon og samspillet mellom de ulike fagfunksjonene eller ansatte i bedriften

Ferdigheter

Studenten...

  • kan reflektere over egen og/eller andres faglige praksis i produksjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • har forståelse for samarbeid og teambygging slik at de kan opptre med profesjonalitet og bransjeetisk forståelse

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Veiledning av veileder på praksisstedet og emneansvarlig.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 5 timer

Praksisarbeid eller studieprosjekt - 175 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.