Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk innføring i lydteknikk med hovedvekt på audiovisuell postproduksjon. Lydbearbeidingsprogrammet Pro Tools står sentralt i den praktiske gjennomføringen av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap i akustikk, elektroakustikk og digitalteknikk
  • har bred kunnskap om produksjonsutstyr, -teknikker, -prosesser og -metoder innen lydteknikk, i en teknologisk så vel som håndverksmessig kontekst
  • har evne til å kunne oppdatere og utvikle sin kunnskap om lydteknikk

Ferdigheter

Studenten...

  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kan anvende og redegjøre for lydteknisk produksjonsutstyr, -teknikker, -prosesser og -metoder
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise innsikt i grunnleggende problemstillinger i akustikk, elektroakustikk og digitalteknikk
  • kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter alene og som deltager i en gruppe i henhold til forhåndsfastsatte tidsfrister

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske øvelser. Undervisningen vil bestå av: forelesninger, praksisoppgaver i grupper og alene, veiledning, innleveringer, og evaluering i plenum.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 36 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 38 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 58 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Profesjonelt utstyr for lydopptak til film & tv. Lydredigeringsprogrammet ProTools. Utstyret er tilgjengelig på campus.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt