Innledning

En praktisk-teoretisk innføring i lydteknikk med hovedvekt på audiovisuell postproduksjon. Lydbearbeidingsprogrammet Pro Tools står sentralt i den praktiske gjennomføringen av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om produksjonsutstyr, -teknikker, -prosesser og -metoder innen lydteknikk, i en teknologisk så vel som håndverksmessig kontekst
  • har evnen til å kunne oppdatere og utvikle sin kunnskap om lydteknikk

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kan anvende og redegjøre for lydteknisk produksjonsutstyr, -teknikker, -prosesser og -metoder
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan vise innsikt i grunnleggende problemstillinger i lydproduksjon
  • kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter alene og som deltager i en gruppe i henhold til forhåndsfastsatte tidsfrister

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign.

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske øvelser. Undervisningen vil bestå av: forelesninger, praksisoppgaver i grupper og alene, veiledning, innleveringer, og evaluering i plenum.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 48 timer

Selvstudium - 20 timer

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Øving - 46 timer

Vurdering - 64 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Undervisningen foregår med tilgang til relevant teknisk utstyr.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Obligatorisk deltakelse ved minst én praktisk øvelse 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som Lydproduksjon1 og Produksjonsteknikk.