Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten et innblikk i fortellingsstrukturer i fiksjonsfilm med vekt på dramaturgi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • skal ha god kunnskap om hvordan man utvikler og gjennomfører en fiksjonsfilmproduksjon på 8-12 minutter, etter profesjonelle arbeidsmetoder og standarder
  • skal ha kunnskap om manusfortolkning, locationarbeid, persepsjon, arbeid med ulike sjangre og scenetyper

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne medvirke kreativt, kunstnerisk og praktisk i utvikling og produksjon av en kort fiksjonsfilm som del av et team, i egen fagfunksjon
  • skal kunne fortolke manus, planlegge og løse oppgaver med iscenesettelse både på location og i studio
  • skal kunne produsere lydopptak og lyddesign til ulike sjangere og scene- og sekvenstyper

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne arbeide selvstendig med utvikling av egen kompetanse for å løse konkrete nye oppgaver
  • skal kunne motta veiledning i arbeidsprosesser og benytte denne til å justere praksis

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 0 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 200 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Profesjonelt utstyr for lydopptak til film & tv. Lydredigeringsprogrammet ProTools. Utstyret er tilgjengelig på campus.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjon i gruppe

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.