Innledning

Gjennom dette emnet arbeider studenten med følgende temaer: realisme; dokumentar; fortellingsstrukturer; audiovisuell kommunikasjon; teamarbeid, rolleavklaring i fagfunksjoner; grunnleggende arbeidsmetoder for de enkelte fagfunksjonene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har god kunnskap om hvordan man utvikler og gjennomfører en mindre teambasert audiovisuell produksjon om virkelige hendelser eller fenomener
  • har bred kunnskap om realismebegrepet i film
  • har kunnskap om dokumentarfilmretninger og strukturer
  • har kunnskap om lydrollen, arbeidsmetoder og workflow for lydopptak og etterarbeid, med særlig vekt på strukturering av prosjekter, planlegging av prosessen med lyddesign og samarbeid med andre fagfunksjoner

Ferdigheter

Studenten...

  • kan medvirke kreativt og praktisk i utvikling og produksjon av en kort faktabasert produksjon som del av et team, i egen fagfunksjon
  • kan strukturere og gjennomføre lydopptak og lyddesign på en kortere filmproduksjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan drøfte og vurdere etiske problemstillinger knyttet til utvikling av fortelling som omhandler virkelige hendelser

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger med øvelser i fellesemner. Produksjoner i fagdelt team med veiledning og evalueringer i produksjonsarbeid. Forelesninger, workshops og øvelser under veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 200 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Profesjonelt utstyr for lydopptak til film & tv. Lydredigeringsprogrammet ProTools. Utstyret er tilgjengelig på campus.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave (produksjonseksamen) i gruppe*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (refleksjon)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.