Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en kjennskap til ulike sjangere og fagfunksjoner innen film og TV. Film- og TV-sjangeren, fagfunksjoner innen film og TV, arbeidsdelte team

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten..

 • har bred kjennskap til sjangere i film og tv, og særlig kunnskap om enkelte sjangre innen feltene drama, dokumentar, tv-underholdning og reklamefilm
 • kjenner og kan referere til produksjoner og hovedtrekk innen de enkelte sjangre
 • har kunnskap om produksjonsformer, opphavsrett og etiske problemstillinger i film- og tv-produksjon
 • har kunnskap om fagfunksjoner, arbeidsdeling og kommunikasjonsformer i produksjon av film og tv
 • har et overblikk over hvordan film som et kunstnerisk uttrykk har utviklet seg både i lys av egen samtid og i lys av teknologisk utvikling, og om hvordan denne utviklingen har gitt rom for lyd og lyddesign som en viktig del av den audiovisuelle fortellingen

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte arbeidsteknikker tilhørende ulike fagfunksjoner på et grunnleggende nivå
 • kan finne frem til andre produksjoner innen samme sjanger og benytte disse som referanse ved egen produksjon

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan samarbeide om å utvikle og produsere fortellinger i sjangrene dokumentar, fiksjon, reklame og tv-underholdning i tråd med bransje-etiske normer
 • kan arbeide i team etter profesjonelle arbeidsmetoder og med relevante produksjonsformer for sjangeren det jobbes i, for å lage korte produksjoner
 • kan gjennomføre mindre reklame-, tv-, dokumentar og fiksjonsproduksjoner
 • kan løse enkle produksjonsoppgaver i arbeidsdelte team

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser. Små produksjoner i kategoriene fiksjon, kortdokumentar, oppdrag og tv-underholdning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 0 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 200 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Profesjonelt utstyr for lydopptak til film og tv.

Lydredigeringsprogrammene Audition og ProTools.

Utstyret er tilgjengelig på skolen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om deltakelse ved minimum én produksjon i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave i gruppe (produksjonseksamen)

Varighet: Semester

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering  

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.