Innledning

Emnet tar sikte på å gi studentene en erfaring i å ha fagmessig ansvar for det auditive uttrykket, samt dypere innsikt og erfaring med lyddesign til audiovisuelle produksjoner. Studentene vil lære om prosesser, verktøy og roller som er nødvendige for å gjennomføre en audiovisuell produksjon fra idé til konsept.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan analysere og utdype lydens relasjon til visuelt fortellerspråk
 • har kjennskap til tradisjonelle og innovative fortellerteknikker
 • har kunnskap om filmmusikk, lyddramaturgi, og fortellerperspektiv
 • har kunnskap om audiovisuelle virkemidler og virkemåter
 • har kunnskap om persepsjon av lyd

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte kunnskap til å analysere en audiovisuell fortelling
 • kan reflektere over hvordan en audiovisuell fortelling kommuniserer ved hjelp av lyd
 • kan løse lydoppgaver i ulike media, sjangre, og sekvenstyper

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell analyseforståelse og kunne drøfte analytiske problemstillinger i grupper
 • kan reflektere og delta i diskurser innen faglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet om god praksis
 • har opparbeidet en oppmerksomhet ovenfor betydningen av klare rolleforståelser og gode relasjoner mellom medlemmene i et team
 • kan arbeide selvstendig med utvikling av egen kompetanse for å løse konkrete nye oppgaver
 • kan motta veiledning i arbeidsprosesser og benytte denne til å justere praksis

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger og teoretiske gjennomganger i kombinasjon med praktiske øvinger, kollokvier og individuelle oppgaver/skriftlige arbeider. Gjennom øvinger og oppgavene skal studentene få trening i å anvende fagstoffet i ulike kontekster, samt få korrigert sin forståelse så vel som anvendelse gjennom løpende tilbakemelding. Studenten må i tillegg til dette avsette nødvendig tid til forberedelser, etterarbeid og annet selvstendig arbeid med emnet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 100 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. -100 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave (produksjonseksamen) i gruppe*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (refleksjon)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.