Innledning

Emnet tar sikte på å gi studentene en erfaring i å delta i et tverrfaglig team, samt innsikt og erfaring med lydarbeid til dataspill og transmedia. Studentene vil også lære om prosesser, verktøy og roller som er nødvendige for å gjennomføre en dataspill- og/eller transmedia-produksjon fra idé til konsept. Denne kompetansen vil være nyttig enten som ansatt i et spill selskap eller om man velger å starte sitt eget firma eller prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har en forståelse av de nødvendige rollene i en større dataspill- og/eller transmedia-produksjon
 • har en forståelse med de organisatoriske rollene til produsent, programmerer, digital artist, spilldesigner og lyddesigner
 • har kunnskap om prosessrelaterte roller
 • har en forståelse av de ulike faser av dataspill- og transmedia-utvikling

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan demonstrere evne til å planlegge og vedlikeholde sitt prosjekt gjennom utviklingsfasen
 • kan redegjøre for metodikk og arbeidsflyt i lyddesign til en dataspill- og/eller transmedia-produksjon, og de viktigste forskjellene mellom lineær og non-lineær audiovisuell produksjon
 • kan medvirke kreativt og praktisk i utvikling og produksjon av dataspill- og transmedia-produksjon
 • kan strukturere og gjennomføre lydopptak og lyddesign til en dataspill- og/eller transmedia-produksjon

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan velge og bruke metoder og verktøy for å planlegge og gjennomføre lyddesign til et dataspill- og/eller transmedia-prosjekt
 • kan arbeide selvstendig med utvikling av egen kompetanse for å løse konkrete nye oppgaver
 • kan motta veiledning i arbeidsprosesser og benytte denne til å justere praksis

Emnet inngår i

Bachelor i lyddesign

Læringsaktiviteter

Kurset benytter seg av forelesninger, presentasjoner og øvelser.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 72 timer Selvstudium - 50 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 100 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 100 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 78 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt