Innhold

Emnet skal gi en innføring i strategi, med særlig fordypning i strategisk arbeid med service og tjenester. Studenten får en grunnleggende innføring i strategiarbeid der det blir gjort rede for de vanligste perspektiver og verktøy for strategiarbeid. Emnet gir en praktisk innføring der studenten skal gjøres i stand til selv å lede en strategiprosess fra utforming til iverksetting og kontroll. Videre gis det en innføring i hvordan service kan benyttes strategisk til å oppnå konkurransefortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva strategi er, strategiens historie og ulike teoretiske retninger og perspektiver.
 • har kunnskap om betydningen av helhetlig strategisk tenking.
 • har kunnskap om hva verdiskaping innebærer.
 • kjenner til ulike generelle strategier som finnes, samt mulige retninger og metoder.
 • kjenner til ulike strategiske analyser av makro- og mikroomgivelsene til organisasjoner.
 • kjenner til hvordan strategiske valg og beslutninger kan evalueres.
 • kjenner til og forstår strategiimplementeringsprosesser.
 • har kunnskap om det unike med service og særskilte utfordringer knyttet til service som konkurransefaktor.
 • kjenner til hvordan service kan skape konkurransefordeler samt bidra til verdiskaping.
 • kjenner til hvordan kundeinformasjon kan bidra til strategiutvikling i organisasjonen.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke analyseverktøy for interessent-, konkurrent-, og kundeanalyser
 • kan gjennomføre internanalyser og ressursanalyser
 • kan bruke verktøy for beslutningstagning
 • kan følge opp implementeringen av en strategi

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere ulike servicebaserte organisasjoner i ulike kontekster gjennom anvendelse av teorier lært i emnet.
 • kan bidra i serviceorganisasjoners strategiarbeid gjennom analytiske og kritiske innspill som er basert på teorier lært i emnet.
 • forstår strategifagets rolle i sammenheng med andre fag lært i studieperioden.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger hvor det legges opp til stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, og gruppearbeid og casegjennomgang.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2013. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014532. Sider: 482

Digitalt kompendium for emnet SES1101 Servicestrategi legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Ferrell, O.C., Hartline, M.D. 2005. Marketing Strategy. 3. utgave, Kapittel 4: SWOT Analysis: A framework for Developing Marketing Strategy. S. 73-99.

Framnes, R., Pettersen, A., Thjømøe, H.M. Markedsføringsledelse. 8. utgave, Kapittel 3: Strategi og markedsplanlegpging. Universitetsforlaget: Oslo. S. 100-157.

Gemmel, P., Looy, V.B., Dierdonck, V.R. 2013. Service Management: An Integrated Approach. 3. utg. Kapittel 16: Developing sustainable strategies. S. 387-410.

Wilson, R.M.S., Gilligan, C. 2005. Strategic marketing management: Planning, implementation and control. 3. utgave. Kapittel 5-6: Approaches to customer analysis, approaches to competitor analysis. S. 167-261.

Samlet sidetall/pensum

593 sider

Anbefalt litteratur

Fjeldstad, Ø.D, Lunnan, R. (2015). Strategi. Oslo: Fagbokforlaget.

Lien, Lasse B., Eirik S. Kundsen og Tor Ø. Baardsen. 2016. Strategiboken. Bergen: Fagbokforlaget. Sider 264. ISBN: 9788245017885.

McKeown, Max. 2015. The Strategy Book. 2. utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292084404.

Wilson, Richard M.S. og Colin Gilligan. 2015. Strategic Marketing Managment: Planning, Implementation & Control. Oxford: Elsevier. ISBN: 0750659386.