Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten forutsetninger for å kunne delta i musikalske produksjonsprosesser fra idé til ferdig lydprodukt. Emnet skal gi en innføring i lydstudio, produksjonsprosesser og musikkteknologiske verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en musikkproduksjon
 • har bred kjennskap til musikkteknologiske verktøy
 • har kjennskap til metodikk innen musikkproduksjon og utvikling av musikalske uttrykk gjennom musikkteknologi
 • kan orientere seg og oppdatere seg selvstendig innen musikkteknologi og praksis knyttet til musikkproduksjon som felt
 • har en overbyggende musikkteknologisk oversikt som muliggjør musikalske og kompositoriske visjoner gjennom kjennskap til musikkteknologiske muligheter og informasjonskilder

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke og reflektere rundt bruken av musikkteknologi i bred forstand
 • kan bruke flere programvarer, programmeringsteknikker og innspillingsteknikker
 • kan betjene musikkteknologisk utstyr både i lydstudio og performativt
 • kan tilrettelegge og lede musikalske utviklingsprosesser i lydstudio

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan snakke faglig om egne og andre sine musikkproduksjoner, med utgangspunkt i musikkteknologiske valg og produksjonsmessige prosesser
 • kan gå i en faglig dialog med profesjonelle aktører
 • kan gjøre gode faglige valg med utgangspunkt i musikalsk innhold, deltakerne og prosessen
 • kan reflektere rundt musikkteknologiens rolle innen populærmusikalske uttrykk

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk utforskende og en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving og produksjonsarbeid.

Tilgang til studio og produksjonsfasiliteter.

Undervisning gis gjennom fellesundervisning, gruppeundervisning, veiledning og workshop.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 64 timer

Gjennomføring av eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til produksjonsfasiliteter, Mac-lab med aktuell musikkprogramvare

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (produksjon, 70 %), og en skriftlig hjemmeeksamen(30 %)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i musikkproduksjon og musikkteknologi, låtskriving, harmonisk forståelse, instrumentering, gehørtrening og videre studier i musikk, låtskriving og musikkproduksjon.Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene har en kompetanse tilsvarende den en skal ha oppnådd gjennom undervisning frem til emnestart.