Innledning

Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse for lydprogrammering med særlig vekt på digital signalprosessering og algoritmisk musikkomposisjon. Studenten får erfaring med å jobbe med både visuell dataflytprogrammering og tekstbasert programmering, gjennom å lære seg grunnleggende bruk av programmeringsspråkene Max og JavaScript.

Gjennom praktisk og teoretisk arbeid får studenten erfaring med å utvikle sine egne datasystemer til anvendelse i ulike framførings- og produksjonssituasjoner, og som kan løse ulike tekniske og kunstneriske problemstillinger. Videre får studentene en grunnleggende innføring i hvordan lydprogrammering kan benyttes i forbindelse med forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • kjenner til hvordan dataprogrammering kan brukes som hjelpemiddel i musikkfremføring og -produksjon.
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for visuell dataflytprogrammering i Max og tekstbasert programmering i JavaScript.
 • kjenner til grunnleggende teknikker og konsepter for digital signalprosessering, som lydsyntese og ulike digitale lydeffekter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende programmet Max for enkel digital signalprosessering og generering av musikalsk materiale.
 • kan anvende programmeringsspråket JavaScript integrert i Max.
 • forstår grunnleggende algoritmiske begreper som kontrollstrukturer og datastrukturer, samt kan anvende relevante teknikker i en musikalsk kontekst.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan bruke programmeringsferdigheter for å analysere og løse problemer tilknyttet kunstneriske og tekniske arbeidssituasjoner.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i begrensninger og muligheter innen faget.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstilling og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • har kjennskap til hvordan feltet lydprogrammering inngår som en del av FoU- og KU-virksomhet.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Emnet inngår i

Bachelor i Musikkproduksjon

Bachelor i Låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Seminarundervisning i form av 7 workshops, hver på en hel dag (6 undervisningstimer). Hver workshop vil kombinere forelesningsbasert undervisning med praktisk arbeid og problemløsning.

Anbefalt tidsbruk

Organiserte læringsaktiviter: 42 timer

Selvstudium: 56 timer

Praktisk arbeid / arbeid med oppgaver: 32 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Undervisning foregår i høyskolens Mac-lab med programvaren Max 8 installert. Studentene har tilgang til Mac-lab i hele skolens åpningstid når denne ikke brukes til undervisningsformål ved høyskolen. Studentene anbefales å gå til innkjøp av Max 8 til bruk på egen maskin, men dette er ingen forutsetning.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Syv uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering.

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til utdelt litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet undervises i sin helhet på engelsk dersom programmet har innvekslingsstudenter.

Anbefalte forkunnskapskrav: Digital lydteori, Produksjon 1, Musikkprogrammering og beatmaking og  Produksjon 2