Innledning

Arbeidet med Låtskriving 5 - Musikk til andre medier - skal bidra til å gi studenten erfaring i å skape musikk til andre medier, herunder film, TV og spill. Det skal styrke kunnskapen og refleksjonen rundt bruk av musikk som et komplementært kunstnerisk uttrykk, der musikken opptrer som et av flere elementer i et større verk. Emnet er prosessorientert og vektlegger de kreative sidene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om komposisjon og produksjon av låter til bildende uttrykk og temaer og problemstillinger knyttet til dette
 • har kunnskap om forventninger knyttet til produksjonskvalitet, samt kunnskap om ulike typer verktøy man gjerne bruker, eksempelvis programvare og nettressurser
 • har kunnskap om narrative strategier, arrangering, instrumentering, ledemotiv, sound, tekstur, track, beat, melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om ulike samarbeidsformer man benytter innen feltet

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan skape og utvikle musikalsk innhold til ulike formater og stilistiske uttrykk gjennom aktiv bruk av musikkteknologiske virkemidler og tilrettelegging for ulike typer besetning
 • kan skrive og produsere musikk og fremvise resultatet som en lydfestet produksjon
 • kan analysere og reflektere rundt egen og andre sine låter og musikkproduksjoner og evne å
 • kan endre egen låtproduksjon etter innspill og egne undersøkelser av feltet.
 • kan omponere musikk ut fra både bestilling, tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan anvende ulike teknikker og strategier for å orientere seg og oppdatere egen kunnskap og praksis innen feltet
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen film-, TV- og spillmusikk
 • kan anvende ulike kreative og skapende strategier
 • kan forholde seg til lover, rettigheter og etiske problemstillinger som regulerer og gjelder for musikk som skapende felt
 • har kjennskap til forskning, kunstnerisk og teknologisk utvikling innen feltet

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens utvikling av nytt materiale, samt undersøkelser av ulike case.

Undervisning gis gjennom forelesning, strukturerte oppgaver, veiledning, gruppearbeid og workshops. Fremføring og evaluering av studentens arbeider, der også medstudenter deltar og oppøves i praktisk evalueringsarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 94 timer

Gjennomføring av eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en produksjonseksamen (70 %) og en skriftlig hjemmeeksamen (30 %)*

Varighet produksjonseksamen: En uke

Varighet hjemmeeksamen: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i bachelorprosjekt.

Anbefalte forkunnskapskrav: Låtskriving 1, Låtskriving 2, Låtskriving 3 og Låtskriving 4.