Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten erfaring og opplæring i å spille instrumenter, stemmebruk, å gjenkjenne og gjengi intervaller og rytmer, ensemblespill og arrangering. Det skal styrke kunnskapen og refleksjonen rundt bruk av musikalske virkemidler, samt evner til å fremføre eget materiale alene eller i ensemble og tilrettelegge for fremføring gjennom arrangering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om ulike instrumenter, stemmebruk, ensemblepraksis, arrangering og øvingsmetodikk, samt utøvende praksis knyttet til disse
 • har kunnskap om ulike spillemessige og arrangørmessige teknikker
 • har kunnskap om ulike musikalske parametre, eksempelvis: melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk, sound, tekstur, arrangement, instrumentering og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om formatert musikk med sine rammer og behov
 • har kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen utøvende musikalsk praksis

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan utøve musikk, individuelt eller i ensemble, til ulike formater og stilistiske uttrykk
 • kan skape enkle noterte arrangementer for mindre besetning
 • kan gjenkjenne, beskrive og gjengi vesentlige musikalske trekk i forespilt materiale
 • kan analysere og reflektere rundt egen og andre sin musikkutøvelse og justere utøvende praksis gjennom veiledning
 • kan improvisere musikalsk over gitte rammer
 • kan utøve musikk ut fra både tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt
 • kan innhente og bruke musikkeksempler og KU for å belyse og løse musikalske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende sin arrangør-, instrument-, stemme- og utøverkompetanse i låtskrivings- og produksjonsprosess
 • kan anvende improvisatoriske teknikker og strategier for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive musikk
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot musikkutøvelse
 • kan planlegge og gjennomføre musikalske prosesser der man ivaretar de ulike utøvernes interesser, behov og rettigheter
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Undervisning gis gjennom veiledning, gruppearbeid, ensemblepraksis, workshops, forelesning og strukturerte oppgaver. En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving. Tidsrammen på 90 timer undervisning og veiledning fordeles slik:

Instrument og vokal: 45 timer

Ensemblepraksis og arrangering: 15 timer

Forelesning og workshops: 30 timer

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning  90 timer

Selvstudium  47,5 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper  260 timer

Gjennomføring av eksamen  2,5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt  400 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell utøvende eksamen (deler kan gjennomføres i gruppe, men individuell karaktersetting)

Varighet: 25-30 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 80 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 20 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre utøvelse og fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP.