Innledning

Emnet skal gi en praktisk-teoretisk forståelse for harmoniske mønstre og prinsipper, med vekt på populærmusikk. Studenten skal utvikle analytiske og praktiske ferdigheter som kan være overførbare til mange ulike musikalske sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om akkordenes oppbygning, anvendelse og funksjoner, og om terminologier
 • har kunnskap om besifring, trinnanalyse og grunnleggende funksjonsanalyse
 • har kunnskap om vanlige, underliggende mønstre for harmonisk og melodisk struktur i populærmusikk
 • har kunnskap om prinsipper for grunnleggende stemmeføring

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende besifring, trinnanalyse og grunnleggende funksjonsanalyse, gehørsbasert og med basis i grunnleggende musikkteori
 • kan analysere og redegjøre for akkordprogresjoner basert på dur- og mollskalaer, pentatone og vanlig brukte modale skalaer, og skille mellom skalaegne og skalafremmede akkorder
 • kan reharmonisere akkordprogresjoner ut fra ulike kontekster, og begrunne og gjøre rede for sine valg
 • kan anvende prinsipper for grunnleggende stemmeføring
 • kan anvende en trinn-basert akkordforståelse, og gjøre enkel transponering

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende harmoniske prinsipper og mønstre som kreativ ressurs i egen utøving, låtskriving eller musikkproduksjon, og videreutvikle dette under veiledning
 • kan abstrahere musikalske forløp i forhold til generiske mønstre
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig, delta i diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, lytting, og tid avsatt til selvstudium og kollokvier. Emnet gjennomføres med forelesninger, og tid avsatt til selvstudium, øving og kollokvier. Forelesningene inneholder både teorigjennomgang, lytteeksempler og praktisk arbeid med analyse av låter.

Det anbefales at studenten bruker sitt hovedinstrument i egenøving. Emnet inneholder også et tilbud til alle om praktisk veiledning på tangentinstrument.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i forelesninger - 40 timer Selvstudium og kollokvier - 80 timer Egenøving på hovedinstrument, inkl. mulighet for veiledning på tangentinstrument - 30 timer Gjennomføring av obligatoriske oppgaver og eksamen - 50 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Forelesningsauditorium med lydanlegg. Personlig instrument, tangentinstrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for harmoniske og melodiske strukturer, og dermed bidra til generell musikkforståelse. Emnet vil også være en ressurs for låtskriving, for gehørtrening, og for å utvikle analytiske ferdigheter.