Innledning

Emnet skal gi praktisk-teoretisk kunnskap om oppstart, drift og utvikling av egen virksomhet. Emnet skal bidra til å utvikle ferdigheter innen den forretningsmessige siden ved studentens fremtidige yrkesutøvelse, og å kunne anvende relevante verktøy og metoder for dette. Studenten skal ha kunnskap om innovasjon og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring. Gjennom case-studier legges det opp til at den enkelte student eller studentgruppe retter arbeidet mot den profesjonen som er mest nærliggende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om etablering og drift av egen virksomhet
 • har kunnskap om kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet innen kunst- og kultursektoren
 • har kunnskap om budsjettering, investering og finansiering rettet mot studentens kommende yrkesområde
 • har kunnskap om relevante metoder og verktøy for planlegging av oppdrag som selvstendig næringsdrivende eller med egen bedrift

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide søknad etter egen definert plan til relevante offentlige støtteordninger
 • har kjennskap til forvaltning av egen opphavsrett og ulike type kontrakter
 • kan lage realistiske målsettinger og definere risikofaktorer, konkurrenter og ulike interessenter
 • kan utforme en etableringsplan, handlingsplan og budsjettering for egen virksomhet
 • kan utarbeide søknader etter egen definert plan til relevante offentlige støtteordninger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende faglige kunnskaper i problemstillinger knyttet til etablering av egen virksomhet og i samarbeid med andre
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen kulturell og kreativ næring
 • kan informere om seg selv, sin virksomhet og sin kompetanse til potensielle kunder og andre aktører innen kunstfeltet gjennom hensiktsmessige kanaler, herunder digitale og sosiale kanaler
 • kjenner til nyere forskning og utvikling i kunst- og kulturfeltet i enten scenekunst, musikk og/eller studio

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon, Bachelor i populærmusikk, Bachelor i skuespill, Bachelor i maske- og hårdesign, 2 årig påbygging til Bachelor i musikkproduksjon. 

Læringsaktiviteter

Timeplanfestet undervisning med forelesninger, seminarer og plenum med mellomliggende gruppearbeid med en gjennomgående caseoppgave. Gruppearbeidet vil ha felles presentasjoner og gjennomganger der studenten selv forventes å ta del i og være aktive i evalueringen. Selvstudium av relevant litteratur inngår i emnet, samt innlevering av skriftlig eksamensoppgave. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 45 timer

Selvstudium -  75 timer

Selvstendig forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring og forberedelse til eksamen 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.