Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Del 1: Vekst i eksisterende markeder

 • Lønnsomhetsanalyser
 • Markedsavgrensning
 • Konkurranseanalyser
 • Aktivitetsbaserte analyser
 • Ressursbaserte analyser
 • Strategiformulering

Del 2: Ekspansjon og vekst

 • Vekst og vekstfaser
 • Hvorfor virksomheter ekspanderer
 • Organisk vekst, oppkjøp/fusjoner og strategiske allianser
 • Etableringskostnader
 • Valg av inngangsstrategi
 • Ekspansjonsbeslutninger i praksis

Del 3: Internasjonalt entreprenørskap

Del 4. Digitalisering og vekst

Del 5: Bedrifters sosiale ansvar og sosialt entreprenørskap 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til begrepene strategi, vekststrategi, ekspansjon og internasjonalt entreprenørskap, selskapers sosiale ansvar (CSR) og sosialt entreprenørskap
 • forstår hvordan strategi påvirker bedriftens aktiviteter og hvordan man kan påvirke strategiarbeid med tanke på vekst nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til de sentrale strategiske verktøyene for markeds- og ressursanalyser
 • kjenner til grunnleggende teorier for å gjennomføre sentrale strategiske valg relatert til bedriftens omfang, kilder til konkurransefordel, strategiske metoder, innovasjon og internasjonalisering
 • forstår sentrale organisatoriske utfordringer relatert til strategi-implementering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke sentrale strategiske analyseverktøy
 • kan, basert på analyser, formulere, vurdere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer og vurdere ulemper og fordeler ved forskjellige organisatoriske løsninger for strategiimplementering
 • kan analysere ekspansjonsbeslutninger og se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner
 • kan analysere faktorer av betydning for internasjonalisering og sosialt ansvar av entreprenørielle aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, vekststrategi og ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt
 • forstår bruken av sentrale strategiske verktøy og hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil deles mellom teoripresentasjon og caseanalyse, mellom forelesninger og gjennomgang av studentpresentasjoner. Studentene avkreves betydelig innsats til forberedelser fra forelesning til forelesning - både mht teori og caseopparbeiding.

Anbefalt tidsbruk

450 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringslivskontakter vil bli sikret gjennom gjesteforelesninger og casestudier.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt