Innledning

Dette kurset handler om kreativitet og innovasjon. Kurset eksplorerer begrepet kreativitet og faktorer som hemmer og fremmer kreativitet og innovasjon hos individer og team i organisasjonerGjennom teori og praksis søker kurset å fremme studentenes evne til å generere og utvikle ideer, se muligheter og å organisere for kreativitet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan definere sentrale begreper og teoretiske tilnærminger knyttet til kreativitet
 • kan redegjøre for ulike typer kreativitet
 • kan redegjøre for ulike faktorer som hemmer eller fremmer kreativitet i individer eller i team i organisasjoner
 • kjenner til og forstår rollen ledelsen spiller i det å fremme kreativitet og innovasjon i en organisasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere ulike former for kreativitet og betydningen av kreativ tenkning for individer, team og organisasjoner
 • kan analysere organisasjonskulturer, prosesser,  strukturer og klima i henhold til teorier om kreativitet
 • kan utvikle, organisere og realisere en kreativ prosess
 • kan praktisere kreativ problemløsning og kreativ tenkning 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere kritisk over hvilken rolle kreativitet spiller for enkelt individer, team så vel som organisasjoner
 • kan samarbeide med andre i en kreativ prosess
 • kan reflektere over den samfunnsmessige betydningen av kreativitet og innovasjon

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, workshops og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Amabile, Teresa M. 1997. "Motivating Creativity in Organisations: On doing what you love and loving what you do." California Management Review, 40(1):39-58. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191746&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M. 1998. "How to Kill Creativity." Harvard Business Review, 76(5):76-87. 11 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1048966&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M., Constance Hadley og Steven J. Kramer. 2002. "Creativity under the gun." Harvard Business Review, 80(8):52-61. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7157141&site=ehost-live&scope=site ]

Bangle, Chris. "The ultimate Creativity Machine: How BMW turns art into profit." Harvard business Review, 79(1):47-55. 8 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3933435&site=ehost-live&scope=site ]

Brown, Tim (2016). "Leaders can turn creativity into a competitive advantage", Harvard Business Review, 02.11, 2016. 4 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=120582131&site=ehost-live&scope=site ]

Catmull, Ed. 2008. "How Pixar fosters collective creativity." Harvard Business Review, 86(9):64-72. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33982981&site=ehost-live&scope=site ]

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2013. Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial. ISBN: 9780062283252. Part 1 and 3. 286 sider.

Moultrie, James og Alasdair Young. 2009. "Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations." Creativity and Innovation Management, 18(4): 299-314. 15 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=45132356&site=ehost-live&scope=site ]

Seelig, Tina. (2013, Jan 1). Shift your Lens: The Power of Reframing Problems. Harvard Business School Case. ROT190-PDF-ENG. 01, 2013. 5 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=84528949&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. og Thomas A. Kelley. 1997. Creativity doesn't require Isolation: why product designers bring visitors "backstage". California Management Review, 40(1):75-91. 16 s. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191748&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. 2001. "The weird rules of creativity." Harvard Business Review, 79(8):94-103. 10 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5134700&site=ehost-live&scope=site ]

Thompson, Leigh L. 2013. Creative conspiracy: The new rules of breakthrough collaborationBoston: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422173343. 256 sider.

Waber, B. , Magnolfi, J. and Lindsay, G. (2014), "Workspaces that move people", Harvard Business Review , Vol. 92 No. 10, pp. 68-77. 9 s [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98407138&site=ehost-live&scope=site ]

Digitalt kompendium i emne KIN1102 Kreativitet, innovasjon og nyskapning legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder: 

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. "A Systems Perspective on Creativity." I Henry (red.) Creative management and development, 3-17. 3. utg. London: Sage. 14 s.

Samlet sidetall/pensum

671 sider

Anbefalt litteratur

Catmull, Ed. 2014. Creativity, Inc: Overcoming the unseen forces that stand in the way of true inspiration. New York: Random House. ISBN: 9780593070093

Sawyer, Keith. 2017. Group genius: The creative power of collaboration. Basic Books. ISBN: 9780465096633