Innhold

Emnet fokuserer på en teoretisk analytisk forståelse for feltet inkludert hvordan entreprenørskap defineres og effekten av entreprenørskap.

 • Sentrale begreper og definisjoner av entreprenørskap
 • Sosialt entreprenørskap
 • Corporate entreprenørskap
 • Diversitet i entreprenørskap
 • Små bedrifter
 • Familiebedrifter
 • Kilder til finansiering
 • Entreprenørielle selskaper og vekst selskaper
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Internasjonalt entreprenørskap
 • Utfordringer ved å starte egen bedrift
 • Faktorer som påvirker start-up prosessen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for ulike teoretiske tilnærminger til entreprenørskap
 • kan definere sentrale begreper knyttet til entreprenørskap
 • kan redegjøre for ulike typer av entreprenørskap
 • kan redegjøre for entreprenørskap i samfunnsøkonomisk perspektiv
 • kan redegjøre for ulike faktorer som påvirker prosessen fra ide til ny virksomhet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere ulike former for entreprenørskap og deres effekter på samfunnet
 • kan analysere entreprenører i henhold til teorier om entreprenørskap
 • kan argumentere for effektene av entreprenørskap i ulike typer av økonomier

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over ulike typer av entreprenørskap og hvordan disse påvirker samfunnet avhengig av utviklingsstadium og samfunnsstruktur
 • kan bruke ulike tilnærminger til entreprenørskap til å utforme mindre analyser av små bedrifter og entreprenører
 • kan forstå sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hvordan ulike faktorer påvirker entreprenørskapsprosessen.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen - både gruppevis og individuelt. Emnet vil kreve stor grad av selvstudium og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Acs, Zoltan. 2006 "How is Entrepreneurship good for economic growth." Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(1):97-107. Sider: 13. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/itgg.2006.1.1.97

Deakins, David og Mark Freel. 2012. Entrepreneurship and Small Firms. 6th ed. London: McGraw-Hill. ISBN: 9780077136451. Sider: 324.

Shane, Scott og S. Venkataraman. 2000. "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". The Academy of Management Review, 25(1):217-226. Sider: 11. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2791611&site=ehost-live&scope=site

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN: 9780273693475. Del 1, kap. 1-8. Sider: 99. [1]

[1] Boken Small Business and Entrepreneurship (2010) skal også brukes senere i studiet.

Samlet sidetall/pensum

447 sider

Anbefalt litteratur

Hisrich, Robert D., Peters, Michael P. og Shepherd, Dean A. 2013. Entrepreneurship. London: McGraw-Hill. ISBN: 9780071326315

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

I tillegg vil artikler og relevante cases deles ut i forelesningene.