Innledning

Dette kurset gir studentene en grunnleggende innsikt i området atferdsøkonomi og gamification. Atferdsøkonomidelen tar utgangspunkt i sentrale teorie og tankesett for å prøve å forstå brukernes rasjonelle og irrasjonelle handlinger. Gamification tar utgangpunkt i å bruke spillelementer i en ikke spill kontekts. Gjennom studiet skal studentene jobbe med oppgaver hvor kunnskaper og ferdigheter innen atferdsøkonomi og gamification blir anvendt.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Tema 1:

Generell forbrukeratferd

Tema 2:

Atferdsøkonomi i kampanjeplanlegging

Tema 3:

Gamification i kampanjeplanlegging

Tema 4:

Evaluering av effekter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til generelle forbrukerpsykologiske begreper for å beskrive og forklare forbrukeratferd.
  • kjenner til sentrale atferdsøkonomiske begreper for å beskrive og forklare forbrukernes valg.
  • kjenner til hva som menes med gamification.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte atferdsøkonomi i planlegging av kampanjer.
  • kan benytte prinsipper i gamification i planlegging av kampanjer.

Generell kompetanse

Studenten er i stand til...

  • å være med på å utforme en kampanje basert på atferdsøkonomiske prinsipper og prinsipper fra gamification.
  • å evaluere effekten av en kampanje.
  • å kunne vurdere etiske dilemmaer ved bruk av atferdsøkonomi og gamification i kampanjeplanlegging.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

205 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra industri.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.