Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

Kamera og utstyr:

 • Bruk av kamera 
 • Bruk av stativer
 • Eksponering
 • Fokus
 • Hvitbalanse
 • Innstilling av lyd og opptaksvolum 
 • Mobiltelefonen som et verktøy i videojournalistikk (Mojo)
 • Lage to nyhetsinnslag ved bruk av videoopptak med smarttelefon
 • Redigere video på berøringsskjermen på smarttelefonen

Storytelling teknikk og dramaturgi:

 • Å komponere en historie
 • Historien og narrative modeller
 • Scener og sekvenser
 • Framing
 • Hvordan bruke kamera for å komponere visuelle bevis

Videojournalist på jobb:

 • Hvordan bruke That news events
 • Planlagte reportasjer
 • vVdeointervjuer
 • Å jobbe alene med kamera

Redaktør:

 • Redigere video
 • Velge passende videoklipp 
 • Strukturere reportasjen på passende måte
 • Etiske aspekter ved reportasjer
 • Hensiktsmessig og relevant lydbruk for videor
 • Redigere videosekvenser  

Utgivelse:

 • Webpublisering av videoreportasje
 • Muntlige presentasjonsferdigheter for videoreportasjer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan et videokamera fungerer, inkludert tekniske forhold som eksponering, fokus, hvitbalanse og lyd.
 • har kunnskap om bildekomposisjon, ulike fortellerteknikker og oppbygging av den gode videohistorien.
 • har kunnskap om hvordan en videojournalist arbeider både i forhold til nyhetshendelser og det å bygge opp egne videohistorier. Studenten vil også ha kunnskaper om arbeidet i en nyhetsorganisasjon og hvordan denne ledes
 • har kunnskap om hvordan videoinnslag publiseres på nettet

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker å arbeide både med tradisjonelt videokamera og smartphone, og er i stand til å produsere nyhetsinnslag med begge disse arbeidsredskapene
 • kan bygge opp et videoinnslag ved hjelp av ulike fortellerteknikker
 • er i stand til produsere egne videoinnslag fra nyhetshendelser, og redigere og publisere disse

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å å reflektere rundt etiske spørsmål knyttet til arbeidet som videojournalist
 • har forståelse for elementær bildeanalyse

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning, gjesteforelesere, workshops og PBL.

Anbefalt tidsbruk

200 hours

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt