Innledning

Emnet introduserer studentene til prosjekt som organisasjons- og arbeidsform. Prosjektet kjennetegnes ved at de er avgrenset i tid, har definerte mål og gjennomføres med gitte ressurser.  Emnet legger særlig vekt samarbeid og kommunikasjon.

Innhold

 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Initiering og organisering av prosjekter
 • Målformulering, planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om prosjekt som organisasjons- og arbeidsform
 • har kunnskap om teamsammensetning 
 • har rolle- og oppgaveforståelse
 • har bred kunnskap om gjennomføring og ledelse av et prosjekt

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan utvikle og begrunne en prosjektplan med påfølgende gjennomføring og ledelse av et prosjekt

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å resonnere over utviklingen av prosjektarbeid som arbeidsform i samfunns- og arbeidslivet
 • er i stand til å drøfte relevante profesjonelle etiske dilemmaer

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, gruppearbeid, case- og prosjektarbeid, presentasjoner

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk med eksternt case/oppdrag fra mediebransjen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Andersen, E.S. 2016. Prosjektledelse: dette må alle ledere vite. Oslo: NKI forlag. 182 s. ISBN: 9788256273829.

Westhagen, Harald, Ole Faafeng, Kjell Gunnar Hoff, Tor Kjeldsen og Erik Røine. 2008. Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205383616. 352 s.

Samlet sidetall/pensum

534 sider

Anbefalt litteratur

Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation. Harvard Business Review Press. 288 s. ISBN: 9781591398004