Innledning

Emnet inneholder undervisning i eksponeringsteknikker brukt i ulike romlige sammenhenger. Det vil bli lagt vekt på hvordan rom kommuniserer i en kommersiell sammenheng, der konsept og scenografi er viktige virkemidler, samt på funksjonalitet og inkluderende design i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om konseptuelle rom
  • har kunnskap om eksponeringsteknikker
  • har kunnskap om materialbruk for ulike miljø og brukere
  • har kunnskap om inkluderende design i praksis  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge rom for eksponering 
  • kan bruke inkluderende design i offentlig miljø
  • kan ta begrunnede valg forankret i faglig kunnskap  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan tilrettelegge for eksponering og salg av varer og tjenester i rom som er tilgjengelig for alle målgrupper
  • kan planlegge rom med bærekraftig og inkluderende design
  • kan reflektere over egen læringsprosess

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, ekskursjon, presentasjon og workshop.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 42 timer

Selvstudier: 158 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Arbeidslivstilknytning

Befaring i butikker, eventuelt ekstern forelser i fra bransjen. Bruker reell oppdargsgiver og case om mulig.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (prosjektoppgave) og en muntlig eksamen

Semesteroppgave varighet: 4 uker

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Må gjenta/kontinuere alle vurderingsformer den sammensatte eksamenen består av.