Innhold

Emnet gir en generell introduksjon til det å studere ved en høyere designutdanning, som vil gi studenten et grunnlag for å mestre balansen mellom det akademiske og praktisk designutøvelse i studiehverdagen.

Sentrale faglige temaer er designtenking, designprinsipper og kunst- og stilhistorie fra antikken til ca. 1900, som setter designfagene inn i en historisk sammenheng.

I tillegg gis en innføring i hvordan man forholder seg til kunnskap i høyere utdanning, gjennom akademisk lesing og skriving. I forbindelse med dette jobber studentene med fagspesifikke vurderingskriterier og analysemodeller for å forstå fagene sine på en analytisk måte.

Det gis også en kort innføring i de aktuelle dataprogrammene Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator, som brukes på alle designutdanningene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om kunst- og designhistorie fra antikken til ca. 1900
 • har grunnleggende kunnskap om designtenking og designprinsipper
 • har grunnleggende kunnskap om lesing og skriving av akademiske tekster
 • har grunnleggende kunnskap om tekst som faglig observasjons- og analyseverktøy
 • har grunnleggende kunnskap om Adobe-programmene InDesign, Photoshop og Illustrator, og deres bruksområde og rolle i designpraksis

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjenkjenne en faglig tekst og bruke den som kilde til egne oppgaver 
 • kan skrive en enkel faglig tekst i tråd med prinsipper for akademisk skriving
 • kan skrive en faglig observasjon/analyse
 • kan utføre grunnleggende oppgaver i dataprogrammene Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke Høyskolen Kristiania sine krav til skriftlige oppgaver til å skrive og levere en skriftlig oppgave
 • kan bruke Chicagomanualen i skriftlige arbeider
 • kan bruke tilgjengelige pedagogiske verktøy for å tilegne seg kunnskap som kreves i et skoleprosjekt
 • kan reflektere over sitt eget fag i en historisk sammenheng

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger, skriftlige øvelser og oppgaver, praktisk innføring i programvaren Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator, veiledning og medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (bestått / ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Felles pensum

Biblioteket ved Høyskolen Kristiania. Skrive og henvise. Lesedato 22. april 2016: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

Gombrich, Ernst Hans. 1995. Verdenskunsten. 3. rev. utg. Oxford: Phaidon. ISBN: 8203221602. s. 1-534. Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/86a61518f583296a2bed1b9c9fcc139a

Høyskolen Kristiania. Formelle krav til innleveringer. Oslo: Høyskolen Kristiania. [Lastes ned fra Luvit]

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205470989. 120 sider.

Samsing, Roar. 2014. Knagger: Adobe, helt visuelt. Oslo: Høyskolen Kristiania Sider: 100.  Kan kjøpes gjennom skolen.

Bachelor i interiørarkitektur

Ching, Frank D.K., og Corky Binggeli. 2018. Interior Design Illustrated. 4. utg. Hoboken, NJ: Wiley. [Info om sidespenn gis av emneansvarlig ved oppstart grunnet ny utgave av boken (totalt 166 sider) ISBN: 9781119377207.]

Klingenberg, Ellen S. 2015. «Mellomrommet». I Klingenberg (red.) Interiørarkitektur, s. 24-32. Oslo: Scandinavian Academic Press. [9 sider.]

Bachelor i tjenestedesign

Grønli, Anders, Silvia Rigoni og Monika Hestad. 2016. Det Lille Heftet Om Designtenkning: En Introduksjon. ISBN13: 9780957495883. London: Brand Valley Design Ltd. Sider: 110.

Samlet sidetall/pensum

Felles: 755 sider

I tillegg for hver utdanning:

Bachelor i tjenestedesign: 110 sider

Bachelor i interiørarkitektur: 175 sider

Anbefalt litteratur

Heskett, John. 2005. Design: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780192854469. 141 sider.

Lidwell, William. 2015. The Pocket Universal Principles of Design: 150 Essential Tools for Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors, and Makers. Beverly, MA: Rockport Publishers. ISBN: 9781631590405.

Willette, Jeannne. «Art History Timeline». Lesedato 28. mars 2017. Otis College of Art and Design. https://www.youtube.com/playlist?list=PL4646BAFF088B4634 (spilleliste på Youtube, varighet ca. 2 t 25 min)

Språkrådet. Ordbøker og nettressurser. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Soek/ 

Språkrådet. Skriveråd. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/. 

Språkrådet. Skriveregler. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/

Weinschenk, Susan. 2011. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. 1 edition. Berkeley, CA: New Riders. ISBN: 978032176753

2015. 100 MORE Things Every Designer Needs to Know About People. 1 edition. Berkeley, CA: New Riders. ISBN: 9780134196039