Innledning

Emnet inneholder undervisning i grunnleggende sosiologisk tenkning. På dette nivået handler det om å forstå at virkeligheten ikke er "natur", men formet gjennom møtet mellom struktur og aktør. Studentenes kunnskapsnivå vil etter kursets slutt være slik at de er i stand til å diskutere hva roller er, hva sosiale normer er, og hvordan bakgrunn og klasse påvirker individenes livsvalg.  

Det vil bli lagt vekt på sosiologiske klassikere som diskuterer smak, gruppe og individualisering, blant annet Simmel og Bourdieu. Videre blir det undervist i sammenhenger mellom form og sosial funksjon, samt hvordan atferd og romlige kvaliteter korresponderer.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til grunnleggende sosiologisk tenkning
  • kjenner til begrepene roller og sosiale normer i en faglig sammenheng
  • kjenner til sammenhenger mellom atferd og romlige kvaliteter
  • kjenner til sammenhenger mellom sosial funksjon og form  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende forståelse for sosiale prosesser i fagutøvelsen  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere og bruke sosiologisk forståelse i en faglig sammenheng
  • kan bruke innhold i ulike media, og analysere dette i en faglig kontekst
  • kan forstå ulike trender og endringer og bruke dette i et interiørfaglig perspektiv 

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Selvstudier: 125 timer

Eksamen: Hjemmeeksamen 39t

Totalt anbefalt tidsbruk: 200t

Arbeidslivstilknytning

Ekstern foreleser i fra bransjen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.