Innledning

Emnet har fokus på bærekraftighet og de økonomiske aspektene knyttet til planlegging og gjennomføring av bærekraftige designløsninger.  

Videre skal emnet fokusere på den estetiske delen av bærekraftighet slik at overgangen fra et forbrukersamfunn til et fremtidsrettet bærekraftig samfunn blir et naturlig alternativ.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv som en del av samfunnet og økosystemet med det ansvaret som dette innebærer som designer.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sammenhengen mellom miljø og menneskelige verdier
  • har kunnskap om sammenhengen mellom økonomi og bærekraftig utvikling
  • har kunnskap om beregning og måling av et miljøsertifisert interiørprosjekt
  • har kunnskap om formidling av bærekraftighet gjennom interiørløsninger 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende bærekraftige verktøy i designprosessen
  • kan anvende arealeffektiv planlegging og universell utforming
  • kan velge riktig materialbruk i forhold til miljø og samfunn
  • kan anvende problemanalyse med fokus på bærekraftighet

Generell Kompetanse

Studenten...

  • kan integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
  • kan samarbeide i bransjerelaterte team for å gjennomføre bærekraftige løsninger

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

«Undervisning: 42 timer

Selvstudier: 158 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

Datastyrt designverktøy, kamera, skisseblokk blyant.

Arbeidslivstilknytning

Befaring på byggeplass. Besøk av gjeste forelesere fra konsulent kontorer og bedrifter 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke.