Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Sentrale oppgaver og utfordringer i forhandlinger
 • Stadier i forhandlinger
 • Fordelingsforhandlinger
 • Integrasjonsforhandlinger
 • Flerpartsforhandlinger
 • Mekling
 • Organisering av forhandlinger
 • Forhandlinger på tvers av kulturer
 • Konflikthåndtering
 • MIRAKEL-metoden for å planlegge, gjennomføre og evaluerere påvirkningsprosesser
 • De sju faktorene som inngår i en påvirkningsstrategi: Mål, interessenter, relasjoner, aktiviteter, kontekst, evaluering og læring
 • Etiske teorier og prinsipper, samt klargjøring av etisk påvirkning versus manipulasjon
 • Teorier og prinsipper for kommuniasjon
 • Forankring av påvirkningarbeid i virksomhetens overordnede markedsstrategi
 • Psykologiske, retoriske og pedagogiske prinsipper for påvirkning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for sentrale oppgaver og problemstillinger innen forhandling og påvirkning.
 • kan gjøre rede for ulike hovedtyper forhandlingssituasjoner.
 • kan gjøre rede for faktorer som inngår i en påvirkningsstrategi.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet ved å orientere seg om relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere ulike forhandlingssituasjoner og anvende riktig forhandlingstrategi på disse.
 • kan velge hensiktsmessige analyseverktøy og gjennomføre analyser ved hjelp av disse
 • kan avgrense en påvirkningssituasjon, og analysere og identifisere denne
 • kan utvikle en konkret påvirkningsstrategi
 • kan reflektere over egen utøvelse av forhandlinger og påvirkningsprosesser i praktiske case, og justere sine strategier ut fra tilbakemeldinger og egne observasjoner.
 • kan diskutere fordeler og ulemper med valg av metoder for planlegging, analyse, gjennomføring og evaluering av forhandlinger og påvirkningsprosesser.
 • kan håndtere konflikter i forhandlings- og påvirkningsprosesser.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over utbredelsen av og anvendelsesområdet for forhandlinger og påvirkningsprosesser knyttet til innkjøpsledelse.
 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.
 • kan arbeide med forhandling og påvirkning alene og som en del av et team.
 • kan diskutere etiske problemstillinger og håndtere disse på en profesjonell måte.

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av undervisning i teori, og praktisk anvendelse i realistiske prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper med utvikling og gjennomføring av både påvirkningsprosesser og forhandlingsforløp. Det brukes pedagogiske metoder som forelesning, plenumsdiskusjoner, grupperarbeid og rollespill. Det legges også frem øvingsoppgaver som studentene oppfordres til å arbeide med i kollokviegrupper. Øvingsoppgavene vil også kunne bli presentert på digitale plattformer der det er naturlig. Forelesningsplanen legges ut før første forelesning og har henvisning til pensum som studentene oppfordres til å lese før forelesning.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil kunne bli benyttet eksterne gjesteforelesere fra arbeidslivet for å forsterke koblingen mellom teori og praksis.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt