Innledning

Arbeidet med dette emnet gir studentene innsikt i utfordringer og løsninger for utvikling av verktøy som lar andre profesjoner produsere innhold for spill. Studentene utvikler en enkel leveleditor og andre verktøy som trengs for å utvikle spill og andre multimediaprodukter. Videre vil studentene bli kjent med behovet for stabilitet, feilhåndtering og hurtig reaksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår grunnleggende funksjonalitet i en spillmotor, og hva konseptet "toolchain" innebærer
 • kjenner til forskjellige typer spillmotorer samt forskjellen mellom rene grafikkmotorer og komplette spillmotorer
 • forstår hvorfor gode verktøy er essensielle for effektiv produksjon av innhold
 • kan forklare de forskjellige kategoriene av verktøy brukt i spillutvikling inkludert leveleditors, propertyeditor og support tools
 • kan beskrive den viktigste funksjonaliteten i en leveleditor
 • kjenner til tredjepartsløsninger for spillverktøy
 • kjenner til nettverksprotokoller og hvordan spill kommuniserer over nett.
 • kjenner til forskjellige måter å teste spill og tilhørende verktøy

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle kravspesifikasjon for et variert utvalg verktøy
 • kan lage desktop-applikasjoner som verktøy for spill
 • kan implementere essensiell funksjonalitet for en leveleditor
 • behersker bruk og håndtering av exceptions for bedret stabilitet
 • kan legge inn support for scripting i eksisterende kode
 • kan lagre spilltilstand og logge hendelser i en database
 • kan serialisere og deserialisere spilldata
 • kan unit-teste kode

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan en god verktøykjede kan forbedre utviklingseffektiviteten
 • kan reflektere kritisk rundt spillutviklingsprosessen og de nødvendige krav
 • kan vurdere nytten av å lage utviklingsverktøy selv i forhold til å benytte tredjepartsløsninger

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi, spillprogrammering

Læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 12 forelesninger a ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger a ca 2 timer. Utover dette jobber studentene selvstendig med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 24 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 62 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Visual Studio IDE.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Fire uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres som en 48 timers individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.

Anbefalte forkunnskaper er emnene Objektorientert programmering og Programmering.