Innledning

Dette kurset gir studenten kunnskap om enterpriseapplikasjoner med bruk av rammeverk som JEE og Spring. Kurset gir studenten ferdigheter for å utvikle applikasjoner basert på JEE/Spring, men tilhørende rammeverk for persistens, presentasjon og forretningslogikk. Studenten skal ha kompetanse i å kunne anvende korrekt applikasjonsarkitektur og analysere fordeler og ulemper knyttet til valg teknologi og implementasjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal kjenne til JEE/Spring komponenter og arkitektur
 • skal kjenne til Java Persistence API (JPA)
 • skal kjenne til Beans (f.eks. EJBs og Spring Beans)
 • skal kjenne til "Dependency Injection" og "Proxy Classes"
 • skal kjenne til  server-side HTML rendering med template-teknologier (e.g., JSF)
 • skal kjenne til and og forstå fordelene av, Software Testing og Continuous Integration

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne utvikle og teste en full-stack Web Applikasjon med JEE/Spring
 • skal kunne bruke en SQL databases ved hjelp av JPA
 • skal kunne implementere og teste beans i business-logic
 • skal kunne skrive end-to-end tester ved å automatisk kontrollere en browser (f.eks. med Selenium)
 • skal kunne benytte seg av Continuous Integration til å kjøre testene automatisk

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal bruke korrekt applikasjonsarkitektur og analysere fordeler og ulemper ved valgt teknologi og implementasjonsteknikk 

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende 48 timers hjemme-eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 12 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

JDK, Maven, valgfritt IDE.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.