Innledning

Emnet skal gi studenten en forståelse av hva DevOps og et utviklingsmiljø i skyen innebærer. Hvilke fordeler kan vi oppnå ved å benytte et utviklingsmljø i skyen? Hvorfor kan det være en god idé for en bedrift å ha et helhetlig syn på utvikling og videreutvikling av kode der «continuous delivery» er noe man strekker seg etter?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan forklare begrepet DevOps, og alle elementer som inngår i en typisk DevOps pipeline
 • kan forklare begrepet Continous Delivery
 • kjenner til ulike aktuelle aktører for levering av utviklingsmiljøer i skyen, og sentrale kriterier for vurdering av disse
 • kan forklare fordeler, ulemper og faremomenter ved å benytte et utvikingsmiljø i skyen

Ferdigheter

Studenten...

 • kan sette opp et utviklingsmiljø i skyen som legger til rette for utvikling av en applikasjon med typisk DevOps teknologi og -verktøy
 • kan utvikle og lansere en egenutviklet applikasjon (prototype) med typisk DevOps-teknologi og -verktøy
 • kan rulle ut nye versjoner av sin applikasjon i et et forenklet DevOps-miljø
 • kan konfigurere et utviklingsmiljø i skyen og automatisere konfigurasjon der det er mulig og hensiktsmessig

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan dokumentere en egenutviklet, ferdig utrullet applikasjon på en slik måte at andre kan få innblikk i hvordan applikasjonen teknisk sett er bygget og hvordan applikasjonen er utviklet med en DevOps-fremgangsmåte
 • kan tilgjengeliggjøre kildekode og andre relevante ressurser knyttet til en egenutviklet applikasjon for alle som kan ha interesse av å lære om teknologien som er involvert

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende eksamen.

Anbefalt tidsbruk

 • Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer
 • Selvstudium - 52 timer
 • Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer
 • Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer
 • Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 64 timer
 • Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 24 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: grunnleggende ferdigheter i programmering og databaser, samt kjennskap til automatisert testing og erfaring med byggverktøy der slike tester kan kjøres (for eksempel Maven eller Gradle).

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.