Innledning

I Webutvikling 1 vil studentene få erfaring med å forstå hvordan man kan lage skisser av nettsider eller deler av en nettside i et bilderedigeringsverktøy (som Photoshop). Videre vil studentene få erfaring med å kode opp responsive nettsidestrukturer med HTML og CSS og legge til funksjonalitet med JavaScript hvor forskjellige retningslinjer for koding blir lært. I tillegg lærer studentene om kodetilpasning i henhold til Universell Utforming.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til Universell Utforming og Accessibility
 • forstår begrepet semantikk i HTML-kontekst
 • forstår begrepet DOM (Document Object Model)
 • forstår hensikten med modularisering i JavaScript
 • kjenner til JavaScript-patterns
 • forstår hensikten med JavaScript-patterns
 • forstår hva et JavaScript-bibliotek er

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende bilderedigeringsverktøy, som Photoshop, for grunnleggende bilde og grafikkredigering
 • kan anvende et gridsystem for sidelayout
 • kan strukturere nettsider med HTML, og stilsette med CSS
 • kan anvende CSS for å lage forskjellige layouts
 • kan anvende media queries for responsivt design
 • kan validere HTML og CSS mot etablerte standarder (W3C)
 • kan anvende retningslinjer for Universell utforming (ref. WCAG) i nettsideutvikling
 • kan anvende diverse JavaScript-metoder/funksjoner
 • kan anvende JavaScript for å manipulere DOM
 • kan anvende JavaScript-patterns og bestepraksiser
 • kan anvende mindre JS-bibliotek

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utvikle nettsider som har HTML, CSS og JavaScript etter etablerte standarder.
 • kan skrive kode på en ryddig og strukturert måte med logisk navngivning av elementer/komponenter og kjenne til prinsipper som DRY (Don't Repeat Yourself)

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt Design

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 52 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Bilderedigeringsverktøy, som Photoshop, HTML-redigeringsverktøy.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.