Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten videregående kunnskap om teorier knyttet til interaksjonsdesign og bruk av interaksjonsdesign patterns. Studiet vil gjennomføres som en designprosess, hvor studentene får kunnskap om de ulike trinn som inkluderes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan vise kunnskap om prinsipper knyttet til interaksjonsdesign
  • kan vise inngående kunnskap om brukskvalitet (Usability) og brukertesting
  • kan vise videregående kunnskap om informasjonsarkitektur

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjennomføre datainnsamling og dataanalyse på ulike stadier i en designprosess
  • kan anvende og evaluere design patterns
  • kan anvende prinsipper knyttet til interaksjonsdesign
  • kan anvende personas og scenarioer som verktøy i en designprosess

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan anvende kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction) i en designprosess

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Valgfritt emne for Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, og individuelt og gruppebasert prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer  

Arbeidsverktøy

Verktøy for trådskisser (wireframes) vil være Balsamiq i online versjon og Axure RP på labmaskiner.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen i grupper (2-4 studenter) bestående av en semesteroppgave og en justerende muntlig eksamen*

Varighet semesteroppgave: Emnets varighet

Varighet muntlig: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Egen presentasjonsforberedelse (manus) og PowerPoint under muntlig 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres over 10 dager i form av en skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Det forutsettes at studentene har videregående kunnskap om HCI og interaksjonsdesign, og at de har tilegnet seg kunnskap ulike designprinsipper, og om hva som regnes som god brukervennlighet. Videre bør de ha tilstrekkelige kunnskaper til å produsere både papir- og funksjonelle prototyper, og gjennomføre brukerevalueringer i større interaksjonsdesignprosjekter. Dette dekkes av Interaksjonsdesign 2, DS4300.

Emnet vil i utgangspunktet bli undervist på engelsk. I enkelte tilfeller vil likevel undervisningen kunne gjennomføres på norsk. Dette vil kunne gjelde der det ikke er engelskspråklige studenter i undervisningen.