Innledning

Emnets formål er å gi studentene videregående kunnskap om interaksjonsdesign, samt prototyping (høynivå) og utvikling av Web-løsninger med godt design. Det fokuseres spesielt på mobile grensesnitt i dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har videregående kunnskap om HCI
  • har videregående kunnskap om interaksjonsdesign og utviklingsprosesser med fokus på mobil webutvikling
  • har videregående kunnskap om løsnings- og brukerevalueringer for mobile løsninger
  • har videregående kunnskap om prototyping, og kan bruke disse i mobile interaksjonsdesignprosjekter

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utvikle gode grensesnitt og klikkbare prototyper for mobile løsninger
  • kan delta i prosessen med å utvikle mobile web-løsninger med høy brukskvalitet
  • kan gjennomføre brukskvalitetstester for mobile løsninger, og analysere disse

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har oppnådd en forståelse for ulike interaksjonsdesignprinsipper og kan delta i utviklingen av mobile nettløsninger

Emnet inngår i

Bachelor i IT - Interaktivt design, Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og lab-øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 60 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 32 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen krav til spesifikke verktøy, men eksempel på brukte verktøy er Invision og Balsamiq.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen i gruppe bestående av en semesteroppgave (produksjonseksamen med rapport) og en justerende muntlig eksamen

Varighet produksjonseksamen: Emnets varighet

Varighet muntlig eksamen: Opptil 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Det forutsettes at studentene har grunnleggende kunnskap om HCI og interaksjonsdesign, og at de har tilegnet seg noe kunnskap om ulike designprinsipper, og om hva som regnes som god brukervennlighet, men på et grunnleggende nivå. Dette dekkes av emnet Interaksjonsdesign 1.