Innledning

Data science gir en innføring i hvordan ulike typer data kan innhentes, analyseres og visualiseres. Emnet involverer statistikk, matematikk og algoritmer innen maskinlæring, i tillegg til data-visualisering som fokuserer på hvordan fremstille data på en forståelig måte. Studenten lærer grunnleggende teori og får praktisk erfaring med analyse av reelle datasett.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan definere Data science som begrep
  • kjenner til ulike datakilder, for eksempel database, sosiale medier og sensorer
  • kan beskrive grunnleggende visualiseringsprinsipper

Ferdigheter

Studenten...

  • behersker verktøy for prediktiv/avansert analyse
  • behersker verktøy for visuell fremstilling av informasjon og tilrettelegge for en sluttbruker
  • kan utføre utvalgte teknikker innen statistikk og analyse, slik som korrelasjon, regresjonsanalyse clustering 

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår hvordan hele prosessen fra rådatainnhenting til datavisualisering skaper verdi
  • kan vurdere etiske problemstillinger rundt datainnsamling og -analyse

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - intelligente systemer

Læringsaktiviteter

Forelesning og øvinger. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 63 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 3 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

*Eksamensdel: Sammensatt eksamen bestående av en skriftlig hjemmeeksamen (40 %) individuell eller i grupper på 2 og en skriftlig individuell eksamen (60 %)*

Hjemmeeksamen varighet: 3 uker

Skriftlig eksamen varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under skriftlig individuell eksamen

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres som en 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav:

Databaser 1 

Emnet krever noe matematikkunnskap, og studentene som velger dette som valgemne anbefales å ha matematikk R1 eller S1+S2 fra videregående.

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.