Innledning

Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap om forretningsmodeller, økosystemer og teknologier i den mobile verden. Studentene får kunnskap om native applikasjoner, hybride applikasjoner og web baserte applikasjoner. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å gjøre vurdering/sammenligning av hvilken teknologi/plattform som bør velges til et gitt senario og velge riktig betalings- og distribusjonsmodell. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer disse økosystemene, og være opptatt av etiske problemstillinger knytet til mobile plattformer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de ulike forretningsmodellene for mobile applikasjoner
 • har kunnskap om mobile økosystemer
 • har kunnskap om mobil teknologi og kunne forstå forskjeller/likheter mellom native, hybrid og web baserte applikasjoner
 • kjenner til viktige lover, regler, patenter og lisenser som regulerer det mobile markedet/økosystemet
 • har kjennskap til prosessen for å fremstille applikasjoner, herunder: identifisering av brukergrupper, avdekking av krav, prototyping, utvikling, testing, produksjonssetting og vedlikehold/videreutvikling
 • har kunnskap om 'Bring Your Own Device'
 • har kunnskap om Enterprise Application Stores

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en systematisk og dokumentert sammenligning av teknologier og plattformer
 • kan gjennomføre en systematisk og dokumentert sammenligning av betalings- og distribusjonsmodeller
 • kan analysere og identifisere kritiske suksessfaktorer for en mobil applikasjon
 • kan forstå hvordan mobile løsninger kan knyttes opp mot en bedrifts forretningsvirksomhet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til mobile plattformer, betalingsmodeller og distribusjonskanaler

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende skriftlig eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 128 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 24 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil i utgangspunktet bli undervist på engelsk. I enkelte tilfeller vil likevel undervisningen kunne gjennomføres på norsk. Dette vil kunne gjelde der det ikke er engelskspråklige studenter i undervisningen.