Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten erfaring i å lede IT-baserte prosjekter i små og mellomstore organisasjoner. Studenten skal få kunnskap om ulike metoder innen IT-prosjektledelse. I tillegg får studenten praktisk erfaring ved å skulle gjennomføre en caseoppgave, inkludert planlegging, budsjettering, levering av tilbud/anbud, samt å bruke et ledende prosjektstyringsverktøy. Kandidaten blir også i stand til å kritisk evaluere ulike IT prosjektstyringsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive ulike typer prosjektstyringsmetoder
  • kjenner til klassiske IT prosjekter
  • kjenner til suksesskriterier og fallgruver

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utarbeide et tilbud, og sette opp et budsjett
  • kan analysere og forebygge risiki
  • kan bruke et ledende prosjektstyringsverktøy
  • kan gjenkjenne ulike deltakerroller og faser i et prosjekt

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å bidra aktivt i å lede et IT prosjekt i små og mellomstore bedrifter
  • kan kritisk evaluere ulike IT prosjektstyringsmetoder

Emnet inngår i

Valgfritt emne i Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, presentasjoner i klassen og bruk av verktøy.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 60 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 49 timer Øving - 40 timer Vurdering - 3 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Et prosjektstyringsverktøy fra en ledende leverandør.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.