Innledning

Hensikten med dette emnet er å gi studentene en innføring i praksis og teori knyttet til innovasjon, samt gi en praktisk innføring i bruk av prototypingsverktøy for beskrivelse og identifikasjon av funksjonelle krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha oppnådd kunnskap om ulike teorier og modeller om IT-basert innovasjon
 • skal ha oppnådd kunnskap om innovasjon innen mobile løsninger
 • skal kjenne til den samfunnsmessige betydning av innovasjon
 • skal ha oppnådd kunnskap om ulike teknikker for prototyping
 • skal kjenne til teknikker og metoder for å avdekke funksjonelle krav
 • skal kjenne til syklusen av innovasjon, hva hendelsesforløp etter lansering

Ferdigheter

Studenten...

 • skalbeherske teknikker for case-analyse
 • skal kunne analysere casebeskrivelser med bakgrunn i teoriene
 • skal kunne anvende verktøy for å prototype en løsning
 • skal kunne beskrive funksjonelle krav for en løsning

Generell kompetanse

Studenten... 

 • være i stand til å bidra i en innovasjonsprosess
 • kunne planlegge og styre en prosess for avdekking av funksjonelle krav
 • kunne reflektere over mobilens rolle i innovasjon/entreprenørskap

Emnet inngår i

Frontend og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 32 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Balsamiq, Lookback, Gliffy og inVision.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen, individuelt eller i grupper (2-4 studenter), bestående av en skriftlig hjemmeeksamen (80 %) og en muntlig eksamen (20 %)

Hjemmeeksamen varighet: Emnets varighet

Muntlig eksamen varighet:  30-45 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler under muntlig eksamen: Innlevert hjemmeeksamen 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.