Innledning

Emnet har til hensikt i å gi en innføring i programmering av mobile løsninger for Android plattformen. Emnet gir en introduksjon til programmering for smarttelefoner og kunnskap om muligheter/begresninger ved mobile enheter og operativsystemer. Emnet gir en grunnleggende innføring i utvikling av ¿native¿ løsninger for Android plattformen.Etter fullført emne vil studentene være i stand til å lage planlegge, utvikle, teste og produksjonssette en mobil applikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om arkitekturen til Android OS
 • kan gjøre rede for activities, services, broadcasts og fragments
 • har kunnskap om muligheter og begrensninger ved programmering av mobile klienter 
 • har kjennskap til livsløpet til en Android applikasjon
 • kjenner til prosessen for publisering av applikasjoner i Google Play
 • har kunskap om testing på Android OS

Ferdigheter

Studenten...

 • kan programmere activities, services, fragments og broadcasts
 • kan beskrive livsløpet til en activity med tekst og tegning
 • kan bruke Android APIet aktivt under programmering av applikasjoner
 • kan lagre data permanent i filer og lokal SQL database
 • kan anvende de vanligste GUI komponentene til å produsere brukergrensesnitt
 • kan debugge og deploye en applikasjon mot emulator og enhet
 • kan programmere mot internettbaserte tjenester / APIer
 • kan gjøre bruk av lokasjonsbaserte tjenester i egne applikasjoner
 • kan gjøre rede for og implementere asynkron arkitektur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan foreslå og begrunne designvalg i en Android applikasjon
 • kan foreslå og begrunne valgt arkitektur
 • kan reflektere over valgt og implementert løsning i forhold til et kunde case / oppgave case

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med 12 forelesninger på ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger på ca 2 timer.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 24 timer

Selvstudium - 110 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 42 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer 

Arbeidsverktøy

Android API/SDK

Eclipse / IntelliJ / Netbeans

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt  

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider. 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.