Innledning

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne kjenne til ulike metoder for utvikling av programvare, og kunne gjennomføre et prosjekt etter en gitt prosjektmetodikk. Studenten skal kunne utforme en nettløsning i henhold til grunnleggende brukbarhetskrav med enkel databasefunksjonalitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kjenner til agile prosjektutviklingsmetoder
 • kjenner til grunnleggende webdesign, grafiske brukergrensesnitt og informasjonsarkitektur
 • har kunnskap om retningslinjer og standarder for testing av webløsninger

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne gjennomføre grunnleggende webdesignprosjekter, med vekt på prinsipper for brukervennlighet og universell utforming
 • skal kunne utvikle et konsept ved hjelp av enkel prototyping
 • skal kunne bruke et versjonshåndteringssystem for administrasjon av prosjektdokumentasjon (inkludert kildekode)
 • skal kunne evaluere kvaliteten på et nettsted etter gjeldende retningslinjer og standarder
 • skal kunne planlegge og gjennomføre et mindre webutviklingsprosjekt i team
 • skal kunne dokumentere en løsning på en teknisk utfordring på en slik måte at dokumentasjonen kan være til nytte for andre

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal kunne dokumentere og vurdere prosjektresultatet etter gitte kriterier
 • skal kunne dokumentere gjennomført prosjektprosess

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi 

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger og innledende prosjektarbeid og avsluttes med to ukers  prosjektarbeid. Studentene løser en gitt caseoppgave i grupper med avsluttende presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer Selvstudium - 75 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Studentarbeid med prosjekter, gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 75 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer  

Arbeidsverktøy

Versjonshåndteringsprogram (for eksempel Git).

Arbeidslivstilknytning

.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen i gruppe bestående av en prosjekteksamen (50 %), en skriftlig prosjektrapport (40 %), og en muntlig presentasjon (10 %)

Prosjekteksamen og prosjektrapport varighet: 7-14 dager

Muntlig eksamen varighet: 15 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Arbeidet med emnet forutsetter grunnleggende database- og programmeringskunnskaper.