Innledning

Emnet gir en innføring i objektorientert programmering. Studenten kan definere og anvende spesialiseringer av klasser gjennom arv/interface/polymorfi. Studenten blir også introdusert til noen sentrale begreper innen analyse og design ifm utvikling av objektorientert kode.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • forstår betydningen av sentrale begreper innenfor objektorientert programmering som for eksempel klasse, objekt og metode
 • forstår livsløpet til et objekt
 • vet hva arv og polymorfi er
 • vet om likheter/forskjeller mellom abstrakte klasser og interfaces
 • vet hva unntakshåndtering innebærer
 • har kjennskap til sentrale begreper knyttet til design av kode som kopling, samhørighet og innkapsling

Ferdigheter 

Studenten...

 • behersker et enkelt integrert utviklingsverktøy (IDE) til å skrive og redigere kildekode samt kompilere og kjøre enkle objektorienterte programmer
 • kan definere spesialiseringer av klasser gjennom arv
 • behersker bruk av abstrakte klasser og interface
 • kan anvende arv og interfaces gjennom kode med polymorfisk oppbygning
 • kan teste at kode fungerer som tiltenkt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan redegjøre for hva objektorientert programmering innebærer

Emnet inngår i

Førsteklasse Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger, innleveringer (arbeidskrav) og avsluttende skriftlig eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 24 timer

Deltakelse i øving - 24 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 12 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper -48 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Java 8 og BlueJ eller annet IDE

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

-

Pensumlitteratur

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

-

Merknader

Dette emnet bygger på emnet PGR102 og man bør ha fått en grunnleggende forståelse for programmering.