Innledning

Emnet har til hensikt å gi en innføring i programmering i Swift og iOS-plattformen. Etter fullført emne vil studentene være i stand til å lage applikasjoner som kommuniserer over nettverk, lagrer data lokalt, og tar i bruk grensesnittelementer og patterns som følger plattformen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om arkitekturen til iOS-plattformen
 • kan beskrive livsløpet til en iOS-applikasjon med tekst og tegning
 • kjenner til prosessen for distribuering av applikasjoner
 • har kjennskap om hvordan applikasjoner kompileres på iOS
 • kan beskrive MVC, observable og delegate-patternet i kontekst av iOS med tekst og tegning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan programmere grunnleggende Swift, herunder:
  • datatyper
  • bruk av foundationklasser
  • kontrollstrukturer
  • bruk av objektorientering
  • bruk av protokoller
  • bruk av extensions
  • bruk av closures
  • feilhåndtering
 • kan bruke iOS APIet aktivt under programmering av applikasjoner
 • kan anvende de vanligste GUI komponentene til å produsere brukergrensesnitt
 • kan anvende storyboards
 • kan skrive automatiserte tester
 • kan benytte seg av grunnleggende animasjoner
 • kan serialisere, deserialisere og persistere data
 • kan programmere mot internettbaserte tjenester
 • kan gjøre rede for og implementere asynkron arkitektur
 • kan debugge og deploye en applikasjon mot simulator og enhet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan foreslå og begrunne arkitekturvalg i en iOS applikasjon
 • har kunnskap om når asynkronitet er hensiktsmessig
 • kan konsumere et REST API

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 12 forelesninger på ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger på ca 2 timer. Øvingene er ikke obligatoriske, men for å oppnå kompetansemålene forventes det at studentene fullfører øvingsoppgavene og også på egenhånd legger inn ekstra innsats der øvingstimene ikke strekker til.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 110 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 42 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

iOS SDK (inkl Xcode) iOS

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.