Innledning

Trusselbildet for en datamaskinbruker er i dag preget av angrep fra datakriminelle som er ute etter direkte økonomisk gevinst, eller å overta enkeltmaskiner for å benytte disse videre til kriminelll virksomhet. Bevissthet om de ulike trusslene som finnes i Internett er forutsetningen for å treffe riktige tiltak. Etter å ha fullført emnet skal en student være i stand til å analysere trusselbildet og foreta egnede sikringstiltak på egen maskin, i eget hjemmenettverk og gi begrunnede råd i forhold til oppsett og teknologivalg for websteder. Man skal også ha oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av datamaskiner til lagring, prosessering og formidling av data, her under personvern og opphavsrett.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • forklare hva som menes med informasjonsikkerhet
  • beskrive de ulike nivåene i informasjonsikkerhet med tilhørende trusselbilde og (mulige) tiltak
  • beskrive og forklare hvilke sikringstiltak som er tilgjengelig i ulike teknologier
  • vurdere sikkerhetstiltak i forhold til gitte situasjoner

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan utføre en risikoanalyse i forhold til en bestemt teknologisk løsning og foreslå tilpassede tiltak
  • kan planleggge og gjennomføre (enkle) sikkerhetstester av bestemte teknologiske løsninger ved hjelp av standardverktøy

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan beskrive og følge lover og etiske normer som gjelder mhp opphavsrett og informasjonsikkerhet i Norge
  • kan reflektere over sikkerhetsaspekter ved egen nett-adferd

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 24 timer Selvstudium - 128 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 24 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 24 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

  • nmap (siste versjon)

  • Wireshark (siste versjon)

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen

Kontinuasjon

-

Pensumlitteratur

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

-