Innledning

Web sider, sosiale medier og mobil app er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige- og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne utvikle/konfigurere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knytet til digital markedsføring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • skal kunne definere og forklare hva som menes med digital markedsføring
  • skal kunne forklare hva som menes med god design og brukervennlighet
  • skal kunne kjenne til lover og regler som regulerer digital markedsføring

Ferdigheter

Studenten...

  • skal kunne identifisere muligheter og begrensninger i digital markedsføring
  • skal kunne lage en plan for digital markedsføring
  • skal kunne demonstrere hvordan digitale kanaler kan fungere som en relasjonsbyggende kanal
  • skal kunne utvikle/konfigurere teknologi og verktøy til bruk i digital markedsføring
  • skal kunne lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for promotering av en web side
  • skal kunne lage en plan for og kunne demonstrere tiltak for evaluering og vedlikehold av en web side

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med digital markedsføring

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, studentpresentasjoner og case diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 26 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Verktøy som presenteres i emnet Webutvikling I og II

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-4 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.