Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Mål og strategiprosesser i virksomheten
 • Posisjonsstrategier
 • Ressursbaserte strategier
 • Strategisk HR
 • HR funksjonen, roller og oppgaver i organisasjonen
 • Strategisk bemanningsplanlegging
 • Utvikling av medarbeider, team/avd og organisasjonen
 • HR praksis
 • Organisasjoner i endring og omstilling
 • Karriere og livslang læring i det moderne arbeidslivet
 • Måling og evaluering av HR tiltak
 • Rettslige og formelle rammer for HR
 • HR tech

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om fagområdets status og historiske utvikling
 • kan redegjøre for hva virksomhetstrategi er og strategiske analyser
 • kan redegjøre for posisjonsstratgi og ressursbaserte strategier  
 • kan redegjøre for viktigste utviklingstrekkene rundt organisasjonen, og hvordan disse påvirker virksomheten og arbeidslivet
 • kan redegjøre for HR funksjonen i et HR strategisk perspektiv
 • har kunnskap om hvordan HR-funksjon gjennom HR praksis bidrar til virksomhetens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet
 • har kunnskap om HRs rolle som forretningspartner på strategisk og operativt nivå
 • har kunnskap om hvordan HR-funksjonen bidrar til å utvikle menneskelige ressurser, og organisasjonens kapabiliteter og kapasiteter
 • har kunnskap om HR funksjonens rolle og bidrag i utviklings- og endringsprosesser i virksomheten
 • kan redegjøre for de administrative arbeidsområdene i personalledelse
 • kan redegjøre for partssamarbeidets utvikling og betydning i norsk arbeidsliv
 • har en forståelse for de formelle rammene i arbeidslivet  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere problemstillinger innen strategisk HR
 • kan analysere situasjoner og kontekst i ulike virksomheter, og vurdere HR avdelingens rolle og muligheter for å bidra til utvikling av organisasjonen og de menneskelige ressursene
 • kan vurdere ulike virksomheters situasjon og kontekst, og foreslå hvordan HR avdelingen gjennom bruk av HR-praksiser kan bidra til å realisere virksomhetens overordnede mål
 • kan vise god skriftlig og muntlig formidlingsevne å tråd med begreper i fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere læringstiltak underveis
 • kan utveksle synspunkter og dele erfaringer med andre med utgangspunkt i HR og personalområdet
 • kan gjennomføre litteratursøk, sette seg inn i, og vurdere relevant faglitteratur
 • kan vise kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor fagfeltet
 • kan anvende og formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder på bachelornivå

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som forelesninger, gjennom Case-analyser, og med en heldags praktisk casebasert øvelse hvor studentene benytter faglig grunnlag til å analysere en HR faglig problemstilling, vurdere alternative tiltak, og anbefale løsning. Det gjennomføres 2 aktiviteter som problembasert læring over 3 uker. Studentene skal skrive 2 eksamenstellende oppgaver. Studentene får en faglig problemstilling og skal levere en skriftlig oppgave i gruppe. Besvarelsen skal redegjøre for relevant fag/forskning, drøfte av relevante case fra praksis, og gi anbefaling om beste praksis. Oppgavene baseres på fagstoff fra pensum, samt at studenten skal finne andre kilder (selvvalgt pensum ca 100 side). Etter at oppgaven er levert gjennomføres gruppevise  presentasjoner og refleksjon i plenum.

Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. 

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Selvvalgt pensum:       

100-150 sider knyttet til strategisk HR, HR Business partner, endring og omstilling i organisasjoner.

Felles pensum:

Johansen, Olav og Helene Sætersdal. HR og personalledelse. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN: 9788245024531. 300 sider.

Digitalt kompendium i emnet STH1101 Strategisk HR legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Roos, Gøran, m.fl. 2013. Strategi: En innføring. Kap 1: Introduksjon til strategifaget. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1453-2. Side 11-42. 33 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 6: Ulike forretningsmodeller. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1540-9. Side 82-96. 14 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 10: Fremtidige muligheter - visjoner og forretningsidè. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1540-9. Side 151-158. 8 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 11: Strategiprosess. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1540-9. Side 159-170. 12 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 2: Verdiskaping: å utføre aktiviteter. 2. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2431-9. Side 31-51. 21 sider.

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 3 : Ressurser. 2. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2431-9. Side 55-80. 26 sider.

Ulrich, Dave.  2014."The future targets or outcomes of HR work: Individuals, organizations and leadership." Human Resource Development International, 17(1):1-9. 9 sider [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=94240519&site=ehost-live&scope=site]

Ulrich, Dave et.al. 2012. Global HR Competencies: Mastering Competitive Value from the Outside-In. Chapter 1: Overview and Logic. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780071802680. 11 sider. Side 1-12.

Andersen, S og Kuvaas, B. Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere. 2009. MAGMA, 2/2009. 11 sider.

Charan, Ram. It`s time to split HR. 2014. Harvard Business Review. The July-August Issue. 2 sider.

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120. 21 sider

Stensaker, I og Haugen, A.C. Omstilling. Den uforutsigbare gjennomføringsfasen. Kap 4: Mellomledelsens makt og mulighetsrom. Bergen Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1661-1. Side 55-69. 15 sider.

Stensaker, I og Meyer C.B. Endringskapasitet. Kap 1: Økt endringstakt skaper behov for endringskapasitet. Bergen Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1228-6. Side 9-26. 17 sider.

Brochs-Haukedal, William. Arbeidspsykologi og ledelse. Kap 11: Endring og omstilling. 2017. ISBN 978-82-450-1547-8. Side 267-301. 35 sider.

Samlet sidetall/pensum

526 sider + 100-150 sider selvvalgt pensum

Anbefalt litteratur

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advantage. 4. utg.Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4.

Boxall, Peter og John Purcell. 2016. Strategy and Human Resource Management. 4. utg. ISBN 978-1-137-40763-4.

Kuvås, Bård og Anders Dysvik. 2016. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2000-7.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 1. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202493974.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 2. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202522902.

Porter, Michael E. 1992. Konkurransefortrinn. Oslo: Tano. ISBN: 9788251829496.

Capelli, Peter. Why We Love to Hate HR¿and What HR Can Do About It. 2015. Harvard Business Review. July-August Issue.