Innhold

Emnet skal gi innføring i prosjektteori. Temaer som blir tatt opp vil være:

 • prosjekt som arbeidsform og kjennetegn
 • når prosjekt er egnet organisasjonsmåte, organiseringsformer og typer
 • initiering av prosjekt i mandat
 • faser i et prosjekt, prosjektets livssyklus
 • prosjektplanlegging og estimering av ressursbehov, budsjett, prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS), framdriftsplanlegging, milepælsplanleggingoppfølging og styring av prosjekter
 • risiko og usikkerhetshåndtering(risk management)
 • prosjektlederrollen
 • utvikling kultur og prosjektteam
 • kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap og innsikt i prosjekt som arbeidsform og prosesser 
 • har kunnskap om ulike prosjekttyper og måten å organisere prosjekter
 • har kunnskap om målstyring og hvordan man utvikler effektmål og resultatmål
 • har kunnskap om prosjektbasert læring er og hvordan man kan utvikle et godt læringsklima
 • har kunnskap om utviklingsprosesser i prosjektteam og hvordan man utvikler høyt presterende team
 • har kunnskap om det spesielle ved å lede prosjekter og kjenner til de viktigste oppgaver en prosjektleder skal ivareta 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorien som inngår i pensum til å planlegge prosjekter, samt velge fremgangsmåte og effektive virkemidler
 • kan anvende grunnleggende metoder og verktøy for å planlegge, styre, lede og implementere prosjekter
 • kan foreta detaljplanlegging av aktiviteter og kan utarbeide prosjektmandat, prosjektplan, fremdriftsplaner og milepælsplan, samt avslutte prosjektarbeid
 • kan gjennomføre usikkerhets- og interessentanalyse

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan prosjekt kan bidra til å fremme måloppnåelse, arbeidsinnsats, god kommunikasjon og samspill
 • har forståelse for hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektlederen og kompleksiteten i prosjektarbeid
 • har forståelse som gjør han/henne i stand til kritisk vurdering av både prosess og gjennomføring av prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Studiet er basert på arbeid med pensum og et omfattende case. Studentene arbeider i prosjektgrupper og utfordres i å løse oppgaver i alle faser av et prosjekt. Dette innebærer alt fra nedsettelse av mandat, utvikling av prosjektplan, fremdriftsplan, milepælsplan, rapporteringssystemer og organisering av arbeidet til levering av ferdig resultat.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli nyttet eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Skattum, Knut og John Hatling. 2004. Veien til prosjektsuksess. Langhus: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN: 9788291341811. Sider: 175.

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015.Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 432

Samlet sidetall/pensum

607 sider.

Anbefalt litteratur

Jessen, Svein Arne. 2002. Prosjektadministrative metoder. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788200128397.

Kolltveit, Bjørn J., Torger Reve og Jon Lereim. 2009. Prosjekt: Strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215014241.