Innledning

Emnet tar for seg sentrale problemstillinger innenfor kompetanse- og lederutvikling som:

 • Hva er kompetanse og hvilken betydning har kompetanse for ulike typer organisasjoner?
 • Hva er læring på individ- og organisasjonsnivå?
 • Hvorfor og på hvilken måte er kompetanseutvikling et viktig lederansvar?
 • Hvilke teorier er sentrale innenfor fagområdet kompetanse- og lederutvikling?
 • Hvordan kartlegge kompetansebehov på individ og organisasjonsnivå?
 • Hvordan balansere formelle og uformelle former for kompetanseutvikling?
 • Hvordan integrere nye teknologiske løsninger i kompetanseutvikling?
 • Hva betyr livslang læring og hvordan legge til rette for dette?
 • Hva er fasilitering og hvordan kan man fasilitere ulike utviklingstiltak?
 • Hvordan planlegge og gjennomføre effektive leder- og kompetanseutvikling?
 • Hvordan vet vi om utviklingstiltak virker? Evaluering, måling og oppfølging av leder- og kompetanseutvikling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om kompetanseutvikling, herunder forståelse for utvikling av kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. 
 • har kunnskap om læring på individ og organisasjonsnivå
 • kjenner til relevant ledelsesteori og har forståelse for leders rolle ifm kompetanseutvikling i organisasjoner
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor leder- og kompetanseutvikling.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori og faglige modeller til å håndtere konkrete problemstillinger knyttet til leder- og kompetanseutvikling.
 • kan gjøre bevisste valg blant ulike teoretiske tilnærminger og kombinere med egen erfaring for å gjennomføre leder- og kompetanseutvikling
 • kan designe og fasilitere utviklingsprosesser innenfor leder- og kompetanseutvikling.
 • kan gjennomføre kritisk evaluering av effekter av utviklingstiltak

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for hvordan teorier og praktisk kunnskap kan knyttes sammen i forbindelse med utvikling av mennesker og grupper
 • har et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved leder- og kompetanseutvikling
 • har en kritisk realistisk holdning til valg av metoder og verktøy.  

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, praktiske øvelser og arbeid med case. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Aktuelle case og eksempler fra næringsliv/offentlig forvaltning vil bli benyttet i undervisningen. Det er også aktuelt å hente inn gjesteforelesere fra arbeidslivet. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt